Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2012

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
28.12.2012912252Реновиране на Пресипка №1
28.12.2012912242Доставка на 14 броя честотни преобразуватели ALTIVAR-71 или еквивалентно
21.12.2012912251Основен ремонт и модернизация в заводски условия на Хоризонтално разстъргваща машина (борверг) - 2А614-1
28.12.2012912250Механична обработка на в заводски условия на корпусите и валовете на лагерни блокове за МВ
28.12.2012912247Доставка на резервни части за асансьор
21.12.2012912245„Периодично годишно измерване на емисиите, отделяни от Сяроочистващите инсталации на Блокове-1-4 за доказване точността на монтираните газанализатори в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
18.12.2012912246Доставка на 3 броя изковки за вал по черт.№ Кн 5.04.02/00-01
11.12.2012912239Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
04.12.2012912228Застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
28.11.2012912236Доставка на 2 комплeкта рами за дробилки модел PHM 1212 M за цех СОИ бл.1-4
20.11.2012912232„Монтажни работи по свързване на разпределителен топлопровод към мрежова вода”
23.11.2012912233„Сервизно поддържане на една трета идеална част от „Система за ранно предупреждаване за замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия /СРП/ ”
26.10.2012912220Доставка на 200 бр. четки тип 634R 25,4х38,1х101,6 за генераторите в част 700 MW и на 400бр. четки тип 634 22х30х60 за генераторите в част 890 MW
26.10.2012912218„Доставка на модули и карти за АСУТП и специални измервания по Блокове-1-8”
22.10.2012912195Вертикална планировка на площадка №77
16.10.2012912216Избор на изпълнител за извършване на преглед и анализ на материалните запаси на "ТЕЦ марица изток 2" ЕАД в съответствие с § 9 на МСС - Материални запаси
12.10.2012912213Извършване на куриерски услуги: приемане, пренасяне и доставка на документални и колетни пратки от офисите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД до посочени от страна на подателя адреси на територията на страната
08.10.2012912212„Доставка на фотоскенери, кондуктометрични трансмитери и елементи за КИП по мазутни уредби, защити и климатични инсталации базирани в „ТЕЦ Марица изток 2”
02.10.2012912196Изграждане на пункт за технически контрол в района на „Депо твърди битови, промишлени и опасни отпадъци”
05.10.2012912204„Доставка на индуктивни датчици, крайни изключватели, датчици за скорост и периферна апаратура за системите за управление на Сяроочистваща инсталация, Блокове 1÷8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”