Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9161469060386Доставка на товарозахващащи приспособления
9161439060368Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения ( влючващо труд и материали ) в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1613400246-2016-0137Доставка на резервни части за турбинно оборудване
1612800246-2016-0136Доставка на резервни части за шламови помпи
9161429060275Частично възстановяване на Реактор утаител – 1 в цех ХВО и Режими
1613500246-2016-0135Доставка на резервни части за роторно съоръжение KPC - 205 "Strachan - Henshaw" - Англия
1612600246-2016-0133Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1613200246-2016-0134Доставка и монтаж на 16 броя смолоуловители за БОИ на блокове от част 890 MW
9161369060048Изграждане на нова технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9,10,11,12
1613000246-2016-0132Доставка на багерни помпи
9161419059745Сервизно поддържане на една трета идеална част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)”
1612500246-2016-0131Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на Блокове 1, 3, 4, 7 и ЦПС-1 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1613100246-2016-0130Доставка на гуми по три обособени позиции
9161399059613Актуализация на технологичния алгоритъм за управление на натоварването на Блок №5 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1612700246-2016-0127Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство
1612900246-2016-0129Доставка на два комплекта плъзгащи лагери за високооборотния вал на мултипликатора на 07КОВ тип SG60AN CVC - HOWDEN
1610000246-2016-0128Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4
1610800246-2016-0126Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1610600246-2016-0125Среден ремонт на котлоагрегат (КА) -10
1612200246-2016-0124Доставка на резервни части за СОИ 5-8