Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2017

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1714700246-2018-0001Ремонт на ел. двигател тип 1YGD 800 - L - 10, производство на SIEMENS
9171079071839Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9171069071720 9071960Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
917105Доставка на бетон и циментов разтвор
1713600246-2017-0135Доставка на сярна киселина
1713700246-2017-0134Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване
1712500246-2017-0133„Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер – I ст. горен пакет на котлоагрегат 11“
1713300246-2017-0132Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1713500015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
1710300246-2017-0131рамково споразумение:Разширение чрез инженеринг на съществуващата ЦСМ, с изграждане на нови АПИИ и АПГИ и връзката им с ЦСМ за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9171019070928 9071413Доставка на акумулатори
1713000246-2017-0130Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1713100246-2017-0129Доставка на резервни части за съоръжения във ВС и П
9170999070850Доставка на канцеларски материали и принадлежности
9170959070429Модифициране на съществуващия и разработка на нов софтуер за СНИ на СОИ-1, СОИ-2, СОИ 5-6 и СОИ 7-8 за измерване и отчитане на емисиите, съгласно писмо от РИОСВ вх. No.24447/21.07.2017г.
1711100246-2017-0128Ремонт и поддръжка на Абсорбери в цех СОИ бл.1-4
1712700246-2017-0126Доставка на ролки за лентови транспортьори за варовиково стопанство на СОИ 1-4
1712600246-2017-0127”Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях”
1712800246-2017-0125Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
9170929070176Доставка на резервни части за ръчни и автоматични клапи за цех СОИ бл.1-4