Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
07.08.20199190689091177Възстановяване на терен за съхранение на скрап
31.07.20191909100246-2019-0076Доставка на преобразуватели на електрически величини, производство на Camille Bauer” или еквивалентно
31.07.20191909200246-2019-0077Доставка на честотни преобразуватели, производство на “Schneider Electric“ или еквивалентно
30.07.20191908900246-2016-0122Доставка на електроматериали
30.07.20191909500246-2019-0075Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
25.07.20199190659090687„Доставка на бетон и циментов разтвор“ /по спецификация/
24.07.20191908700246-2019-0074Доставка на 100 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)
17.07.20199190619090411Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
16.07.20191908200246-2019-0071Доставка и подмяна на 8 броя операторски панела за топкоочистващи системи на блокове 1 и 2
11.07.2019919063Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
12.07.20191908000246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
11.07.20191908300246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
11.07.20191908500246-2019-0070„Доставка на задвижващ вал за кофова верига“
11.07.20191908400246-2019-0069Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК)
10.07.20191907900246-2019-0068Доставка на рез. части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ 1-8, пунктове за имисии в с. Полски градец и рудник „Трояново“, газанализатори за кислород, датчици и модули за вибрационен контрол
05.07.20199190569089946Доставка на стоманобетонни траверси
03.07.20191907100246-2019-0067Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” в депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища ”
01.07.20191907400246-2019-0066Ремонт на кранове мостови, двугредови с товароподемност Q=115/20/8 t и Q=100/20/5 t, обслужващи съоръженията в Машинни зали на Турбинен цех
01.07.20191906700246-2019-0073Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
25.06.20191907600246-2019-0065Строително монтажни работи по баластова призма на железен път