Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Управление на качеството


Системата за управление на качеството в „ТEЦ Марица изток 2” ЕАД е сертифицирана от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД през 2006 г., съгласно ISO 9001:2000 с обхват: „Производство на електрическа енергия и предоставяне на услуги – разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

Сертифициращият орган, чрез ежегодните надзорни одити на СУК контролира и следи изпълнението на изискванията на стандарта ISO 9001:2008, както и изпълнението на стратегическата цел, формулирана в Политиката по качество от Декларацията на ръководството - съхранение и развитие на фирмения бизнес за производство и доставка на електрическа енергия, удовлетворяваща клиентите и законодателните изисквания, чрез разширяване и утвърждаване на присъствието на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД на енергийния пазар.

Ръководството на Дружеството демонстрира своята непрекъсната ангажираност за гарантиране качеството на произвеждания продукт и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството с цел: 

 • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите с цел доставяне на електрическа енергия с желаното от тях качество при спазване на законодателните и нормативни изисквания.
 • Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство, ресурси, оборудване и инфраструктура за осигуряване на планираното качество на произвежданата електрическа енергия.
 • Приобщаване на мисълта и действията на персонала от всички нива в Дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.
 • Ефикасно управление на дейностите и ресурсите като един процес, осигуряващ подобряване на финансово-икономическите резултати на Дружеството.
 • Идентифициране и управление на взаимносвързаните процеси като една система за ефективно и рационално използване на възможностите на оборудването, чрез извършване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и чрез осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда, отговаряща на законодателните изисквания.
 • Непрекъснато подобряване ефикасността на Системата за управление на качеството - постоянна цел на всеки член от персонала.
 • Вземане на аргументирани решения на база измерване, анализиране и оценяване на данни и информация за процесите, продуктите и ефикасността на Системата за управление на качеството.
 • Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на продукти и услуги.

    От 03.06.2015 г. до 05.06.2015 г. в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД се проведе одит за подновяване на сертификацията на Системата за управление на качеството (СУК) от сертифициращия орган „ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

  В резултат на успешно преминалия одит, Дружеството получи Сертификат № 01 100 1334435 за подновяване на сертификацията на Системата за управление на качеството на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, съгласно ISO 9001:2008 за още три години – до 2018 г. В резултат на въведените подобрения Системата по качество гарантира своята ефикасност, жизненост, развитие и потенциал, с което защити успешно обхвата на сертификата: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честота и регулиране на напрежението”
  Отличните комуникации на Дружеството с Български институт за стандартизация, Съюз на специалистите по качество, Сдружение „Клуб 9000” и Съюз на метролозите в България, допринася за получаването и използването на актуална нормативна, стандартизационна и техническа информация, свързана с функционирането на СУК и с квалификацията и компетентността на персонала на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД.