Основен ремонт на съоръжения във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз