„Ремонт на подводящи канали на първа и трета циркулационна помпа в циркулационна помпена станция 2 (ЦПС-2)”