Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати КА-1 и КА-2