Доставка на 850 тона негасена калциева (бяла) вар, клас CL90-Q съгласно БДС ЕN 459-1:2010 или еквивалент

Документ Дата на създаване
DOC_14046.pdf