Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води