„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД отново с безупречна Система за управление на качеството

31 май, 2022

https://www.tpp2.com/photos/news/645.jpg

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД отново доказа, че е внедрила безупречна Система за управление на качеството. След проведен на 26 и 27 май първи надзорен одит с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на разполагаемост, допълнителни услуги за регулиране на честотата и обменните мощности, балансираща енергия и регулиране на напрежението”, централата продължава шестия цикъл на сертификация. Одитът премина по предложен от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД план, като не бяха констатирани несъответствия и приключи без забележки.

Одиторският екип в лицето на инж. Костадин Чакъров, инж. Петя Петрова и инж. Васил Лозанов оцени като отлична работещата Система за управление на качеството в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Отчетени бяха постиженията и високите резултати на системата, както и нейното постоянно подобряване. Акцент бе поставен и върху изключителната компетентност на ръководството и персонала на централата в търсенето и налагането на съвременни решения за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни.