Вътрешен одит

6 февруари, 2018

Вътрешният одит в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево е организиран в отдел „Вътрешен одит“ (ОВО), на пряко подчинение на Изпълнителния директор и осъществява дейността си по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). Същността, ролята и обхвата на вътрешния одит, както и процедурите по докладването на извършваната одитна дейност са определени в Статут на отдел “Вътрешен одит“, приет от СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с т.32 от Протокол № 54/28.11.2017г.

Одиторите от отдел „Вътрешен одит“ осъществяват планови и извънпланови одитни ангажименти в Дружеството на ротационен принцип, в съответствие с писмени политики и процедури.

В изпълнение на заповеди на Изпълнителния директор на Дружеството и в съответствие на утвърдения Годишен план на отдел „Вътрешен одит“ за 2017 година, за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г., са извършени одитни ангажименти с констатации и препоръки, както следва:

  • 12 планови одити са приключени и докладвани;
  • 3 планови одити са стартирани през 2017г., финализирани са и докладвани през 2018г. ;  
  • приключени и докладвани (писмено и устно) 13 броя  извънпланови ангажименти;
  • направени 180 броя констатации и 63 броя препоръки по тях;
  • наложени 11 броя санкции на отговорните лица.