Успешно приключи одитът на Системата за управление на качеството в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

20 юни, 2013

Успешно завърши първият надзорен одит на Система за управление на качеството (СУК) в най-голямата топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, сертифицирана за пръв път през 2006 г. и пресертифицирана през 2009 г. и 2012 г.


В периода 18.06.-19.06.2013 г. одиторски екип от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД провери съответствието на Системата с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. Бяха одитирани 12-те процеса на управление на качеството на структурните звена в Дружеството.

 

Одитът премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия и зони за подобряване. На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкна постиженията и високите резултати на функциониращата СУК, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за полаганите усилия и компетентността на ръководството и персонала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.