ПОЗИЦИЯ НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД

26 ноември, 2014

https://www.tpp2.com/photos/news/341.jpg

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД изразява абсолютно  несъгласие с твърденията в доклад на Европейската агенция по околна среда, в който се посочва, че с дейността си дружеството нанася най-големи щети в Европа на здравето на хората и на околната среда. Следва да се има предвид, че съдържанието на този доклад не отразява официалната позиция на ЕК и други институции на ЕО. 

От 1999 г. дружеството ползва станция за измерване на имисии в атмосферен въздух, разположена в с. Полски градец. Тази станция е включена в националната мониторингова система и данните в реално време са поместени в сайта на изпълнителната агенция. Ежемесечно се изпращат доклади за качеството на атмосферния въздух в РИОСВ – Стара Загора. За периода 2008-2012 замърсявания от имисии в атмосферния въздух съгласно нормативната уредба не са констатирани.

През последните 5 години „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД направи мащабни инвестиции, отнасящи се до опазване на околната среда. За този период са инвестирани над 415 000 000 лв. за изграждането на редица екологични съоръжения: сероочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6; инсталация за обезводняване на гипс; гипсоотвал; мокри комини на сероочистващи инсталации към блокове 7, 8. За този период са направени оперативни разходи с екологична насоченост в размер на 200 000 000лв. /варовик, консумативи, резервни части и др./

 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД работи със сероочистващи инсталации на всички 8 енергоблока и е в пълно съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство в частта „Околна среда”. 

 По време на дейността на централата няма превишаване на нормите съгласно нормативната уредба за вредни емисии по приложимото законодателство за последните пет години.