„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със стипендиантска програма за магистри "Топлоенергетика"

14 септември, 2017

https://www.tpp2.com/photos/news/514.jpg

Обучението ще се провежда в Стара Загора

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в партньорство с Община Стара Загора и Технически  университет – София, стартира съвместен проект за изравнително обучение и прием в магистърска програма „Топлоенергетика“. Целта му е да даде възможност за надграждане на знания и професионална реализация в най-голямата топлоелектрическа централа в страната. Успешно преминалите изравнителното обучение ще имат възможност да участват в стипендиантска програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

„От около година работим с Технически университет - София, по реализирането на този проект. Това е голям шанс да се изучава специалността тук, на място, в Стара Загора. Единствено в Стара Загора ще се извършва изнесено обучение по образователно-квалификационна степен магистър "Топлоенергетика". Искаме да стимулираме желаещите да работят в енергийния сектор. Завършилите изравнително обучение ще могат да кандидатстват за стипендиантската програма на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД за записване в магистърската програма "Топлоенергетика". Класирането и възможността след това за работа в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ще бъдат обвързани с успеха от обучението, като търсим най-добрите кадри”, заяви Диян Димитров – член на СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

В проекта ще могат да се включат всички, които са придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по следните направления:

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Архитектура, строителство и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Металургия; Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии; Общо инженерство.

ПРИРОДНИ НАУКИ: Физически науки; Химически науки; Математика; Информатика и компютърни науки.

Занятията  ще се провеждат в IV ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора, по специално изготвен график и на модулен принцип – три пъти по две седмици в рамките на един семестър. Срокът за провеждане на изравнителното обучение ще е една година, а на магистърската програма – година и половина. Лекциите ще се водят от екип от водещи преподаватели в областта на топлоенергетика от Технически университет – София. Основните дисциплини, които ще се изучават, са: Математическо моделиране и оптимизация; Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти; Енергопреобразуващи технологии и системи; Промишлена топлоенергетика; Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ; Експлоатация на ТЕЦ; Системи за мониторинг и управление в електроцентралите; Икономика и мениджмънт на ТЕЦ; Системи и агрегати в газотурбинни ТЕЦ.

Желаещите да се включат в образователния проект трябва да представят оригинали и копия на дипломите си за средно и висше образование, попълнена молба-образец, която може да се получи в IV ОУ „Кирил Христов“ или да бъде изтеглена от интернет страницата на „Енергомашиностроителен факултет“ (dtnpe.tu-sofia.bg), и квитанция за платена такса за разглеждане на документите.

Срокът за подаване на документи в сградата на училището е от 25.09.2017 г. до 29.09.2017 г. Документи ще се приемат и в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, каб. 2348 в Технически университет – София, в периода 15.09.2017 г. – 06.10.2017 г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10.10.2017 г., а началото на учебната година ще започне на 16.10.2017 г.