„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - с безупречна Система за управление на околната среда

11 ноември, 2013

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е с безупречна Система за управление на околната среда. Това показват резултатите след направения на 07.11.2013 - 08.11.2013 г. Втори надзорен одит на защитения международен сертификат EN ISO 14001:2004, издаден от оторизирания орган TÜV Rheinland Inter Cert – Брюксел. По време на одита не бе установено нито едно несъответствие, което ясно показва, че Системата за управление на околната среда в централата работи изключително ефикасно и всички служители са запознати с изискванията на Комплексното разрешително за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения, намиращи се на територията на дружеството. Това е критерий, който еднозначно показва, че „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е в пълно съответствие с изискванията както на европейското, така и на действащото българско законодателство.

Политиката на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по отношение на околната среда е насочена към ограничаване на замърсяването от вредни емисии във въздуха, водите и почвите, както и управление на отпадъците. Сред приоритетите на дружеството винаги е било осигуряването на прозрачност по отношение на системите за управление на околната среда.  

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се състои от осем генериращи блока и всички те работят с изградени сероочистващи инсталации (СОИ) с ефективност над 94%.