Конкурс за стипендианти на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

21 октомври, 2016

https://www.tpp2.com/photos/news/474.jpg

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора, обявява конкурс за отпускане на стипендия за желаещите да придобият образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър” по специалността „Топлоенергетика” в „Технически университет – София“ - редовна форма на обучение.

Критерии за класиране на кандидатите:

Среден успех от курса на обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, редовна форма на обучение, в „Технически университет – София“;

Среден успех от защита на дипломна работа в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, редовна форма на обучение, в „Технически университет – София“. 

С класираните кандидати ще бъде сключен договор за придобиване на квалификация.

С успешно преминалите обучението в ОКС „Магистър” ще бъде сключен трудов договор. При сключването му стипендиантът следва да отговаря на условията за достъп до работа в стратегически обект съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Правилника за неговото приложение. В противен случай работодателят се освобождава от задължението си да сключи трудов договор, а стипендиантът дължи възстановяване на отпуснатите суми.

I. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Уверение за записана ОКС „Магистър” по специалност „Топлоенергетика” в „Технически университет – София“, редовна форма на обучение;

2. Диплома или уверение с академична справка за завършена ОКС „Бакалавър”, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, редовна форма на обучение, в „Технически университет – София“;

3. Молба – по образец /може да бъде изтеглена и попълнена от интернет страницата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (www.tpp2.com), раздел „Кариери“, секция „Работни места“/;

4. Автобиография – свободен текст.

II. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. Документите се подават в деловодството на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД или по пощата с обратна разписка на адрес:

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД

с. Ковачево, п.к. 6265

обл. Стара Загора

2. Срок за подаване на документите – до 01.12.2016 г.;

3. Тел. за контакти: 042/66 20 86 ; 042/66 24 15 - „Личен състав“ – отдел „Човешки ресурси“ - „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД; 

4. Тел. за контакти: 02/965-2359 - Кабинет: 2348 –  Катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика" - „Технически университет – София“.