Позиция на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД относно предстоящо разглеждане и гласуване на „Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталации" (LCP BREF)

10 март, 2017

https://www.tpp2.com/photos/news/488.jpg
По повод предстоящо разглеждане и гласуване на „Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталации" (LCP BREF), по който работи Работна група на EUROCOAL, ръководството на най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД изразява безпокойство за бъдещето й в случай на приемане на цитирания документ, като излага следните факти и съображения:
 
„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е с инсталирана мощност 1620 MW. Разположена е в източномаришкия басейн и е проектирана да работи с лигнитни въглища, добивани от рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД, които се отличават с ниска калоричност и високо пепелно и сярно съдържание.
 
„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е производствен източник със стратегическа значимост за страната. Тя е ключов елемент в българската енергийна система, като осигурява основен товар за консумация и регулираща честота в системата при най-ниска себестойност между останалите топлоелектроцентрали в страната и с второ място по заслуги след „АЕЦ Козлодуй" при диспечирането.
 
Политиката на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е насочена към ограничаване на вредното въздействие върху околната среда и постоянно подобряване на екологичното състояние на централата и региона. Понастоящем са изпълнени всички изисквания на националното и европейско законодателство, действащи в областта на опазването на околната среда.
 
Във връзка с привеждането на централата в съответствие с европейските екологични норми и стандарти, дружеството инвестира в иновации и изграждане на съоръжения с екологично предназначение собствени средства в размер на близо 1 100 000 000 лв. /един милиард и сто милиона лева/.

Производствените мощности в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД са реновирани и  могат да бъдат в експлоатация и след 2030 година. Осемте енергоблока са активен участник в регулирането на товара на електроенергийната система (ЕЕС) на Р България и осигуряват базов товар в часовете с пиково потребление на електроенергия. Показателно е участието от 45-50% на кондензационни ТЕЦ в енергийния микс на страната през м.януари 2017 година, когато ЕЕС регистрира рекордно натоварване. Използването на генериращите мощности към днешна дата показва, че е необходимо не по-малко от 30% участие на кондензационните ТЕЦ за поддържане на баланса на ЕЕС. Изградените централи на ВЕИ (солар и вятър) не могат да бъдат регулирани така, че да балансират системата в реално време и това става единствено с работещите блокове на ТЕЦ.
 
Приемането на предложения проект ще се отрази изключително неблагоприятно на дейността на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, поради невъзможността за постигане съответствие със завишените в него изисквания за работа на съоръженията по отношение нивата на изпускани във въздуха серни диоксиди (SO2), азотни оксиди (NOx) и живак.
 
Обръщаме внимание, че приемането на LCP BREF ще има фатални последици за централата, поради технологичната невъзможност, липсата на икономическа обоснованост и финансови средства от страна на дружеството за привеждане работата на централата в съответствие със завишените европейски изисквания.
 
С оглед на изложените факти и съображения, отправяме апел към всички институции, имащи отношение към българската енергетика и отстояване на националния интерес и сигурността на електроенергийната ни система, за реакция и съдействие при провеждане на гласуването по чл.75 съгласно процедурата, одобрена в Директива за емисиите от промишлеността, като представителя на Р България в Комисията от представители на страните-членки по чл. 75 да гласува „Против" и да се предприемат всички възможни допустими и законосъобразни действия за недопускане приемането на „Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталации" (LCP BREF).