Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

“TEЦ Марица изток 2”ЕАД успешно защити сертификата си по околна среда

https://www.tpp2.com/photos/news/80.jpg

     „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД успешно защити сертификата си по околна среда за следващите три години. Това стана ясно след завършването на ресертификационния одит по ISO 14001:2004. Одиторите от “ТЮФ Рейнланд” не констатираха несъответствия по процедурите съгласно Наръчника по околна среда на дружеството.
     Водещият одитор подчерта като подобрение в системата по околна среда това, че разпространяването на информация става по електронен път. Впечатление направи и разработената в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД система за проследяване измененията и допълненията в действащата нормативна уредба по околна среда в страната, както и работата в посока подобрение на разделното събиране на отпадъци.
     “Сред блестящо представилите се бяха: цех “Сероочистващи инсталации 5-8”, “Химичен цех”, “Автостопанство”, “Въглищно стопанство”, цех “Сгуроизвоз”, отдел “Материално-техническо снабдяване”, “КИП и Автоматика”, посочи Стефка Бонева – ръководител отдел “Екология”.
    Новият сертификат по ISO 14001:2004 продължава действието на досегашния, като с това се доказва привеждането на “ТЕЦ Марица изток 2” EAД в съответствие с европейските екологични норми.