Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проф. Бончо Иванов Бонев, Председател на съвета на директорите

Бончо Бонев e роден през 1952 г. в гр. Стара Загора. През 1977 г. завършва „Технически Университет“ – София, катедра „Топло- и ядрена енергетика“. Професор по научна специалност „Термични и ядрени електрически централи“ към „Технически Университет“ – София. Декан на „Енергомашиностроителен факултет“. Ръководител катедра „Топло и ядрена енергетика“.  Председател на „Научно – технически съюз“ в България. Ръководител на международни проекти, финансирани по различни международни изследователски програми.

 

Д-р Диян Станимиров Димитров, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Д-р Диян Димитров е роден през 1984 г. През 2007 г. завършва бакалавърска степен по специалността „Стопанско управление“ в „Икономически университет“ – гр. Варна, а през 2009 г. - магистърска степен по специалността „Бизнес администрация със специализация Бизнес комуникации“ в „Университет за национално и световно стопанство“ – гр. София. През 2022 г. придобива квалификация „доктор“ по „Организация и управление на информационните процеси“ в „Университет по библиотекознание и информационни технологии“ – гр. София. Започва работа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през 2009 г. в „Търговски отдел“. Пет години по-късно заема длъжността „Вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към дирекция „Административен, данъчен и финансов контрол“. От 2014 г. до 2021 г. е член на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, а от 2015 г. до 2019 г. е зам.-директор на дирекция „Административен, данъчен и финансов контрол“. От месец май 2021 г. до месец юли 2024 г. е съответно председател и член на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. От юли 2024 г. е назначен за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.      

 

Инж. Христо Стоянов Иванов, Член на Съвета на директорите

Христо Иванов е роден през 1978 г. в Стара Загора. През 2001 г. завършва магистърска степен по специалността „Енергийна техника“ в „Технически университет“ – Габрово. Започва работа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през 2002 г. и до 2004 г. е оператор, спомагателни съоръжения. В периода 2004 г. – 2008 г. е монтьор, котелно оборудване. От 2008 г. до 2013 г. заема длъжността инженер, механобезопасност и технически надзор. За времето от 2013 г. до 2016 г. е ръководител на отдел „Технически контрол и качество“. В периода 2016 г. - 2021 г. заема длъжността заместник-директор на дирекция „Ремонти“. От месец октомври 2021 г. е заместник изпълнителен директор.  От 2023 г. е член на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

 

Инж. Милан Ангелов Миланов, Член на Съвета на директорите  

Милан Миланов е роден през 1965 г. През 1993 г. завършва „Висш машинно-електротехнически институт“ – гр. Варна. Инженер е по електроника и автоматика. От 1993 г. до 2003 г. работи в цех „Електрически“ към „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. От 2003 г. до 2006 г. е ръководител „Реконструкция“ към консорциум „ENEL/RWE“. В периода 2006 г. – 2010 г. е главен инженер в „ТЕЦ AES Гълъбово“. От 2011 г. до 2012 г. е „Ръководител проект“ към „Parsons Brinckerhoff/ESKOM“. От 2013 г. до 2014 г. е ръководител управление „Регулиран пазар“ към „НЕК“ ЕАД. В периода 2014 г. – 2018 г. е главен електроинженер към „Fichtner Consulting Engineers“ - Саудитска Арабия. От 2018 г. до 2020 г. е „Ръководител проект“ към „ContourGlobal Hydro Cascade“ - Армения. Притежава сертификат от „Европейска федерация на националните инженерни организации“ – титла „Европейски инженер“ от 2010 г. От 2021 г. е член на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.


Боян Иванов Боев, Член на Съвета на директорите 

Боян Боев е роден през 1979 г. Завършил е ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, през 2002 г. Магистър е по икономика, специалност „Счетоводство и контрол”. Степен „магистър“ придобива във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2003 г. От 2003 г. до 2009 г. заема длъжностите „счетоводител“, „заместник главен счетоводител“ и „главен счетоводител“ в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. От 2009 г. до 2013 г. е директор на дирекция „Финансово-икономическа“ към „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. През 2013 г. е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. През 2014 г. е председател на „Държавна комисия за енергийно и водно регулиране“. От 2015 г. е директор на дирекция „Финансово-икономическа“ към „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, а от 2021 г. е и член на Съвета на директорите.

 

Членовете на Съвета на директорите са назначени след проведени конкурсни процедури, обявени от „Български енергиен холдинг“ ЕАД и  „Агенция за публичните предприятия и контрол“.

Размерът на възнагражденията на членовете на съвета на директорите е определен в договорите за възлагане на управление на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в съответствие с чл. 56 от ППЗПП и е обявен в публикуваните годишни отчети на дружеството.