Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13103Доставка на резервни части с механична обработка, клапи, метални компенсатори и пепелосмивни апарати за котлоагрегати тип ПК 38-4
13081Доставка на тръби
13023Реконструкция и модернизация на пещни камери на котли ПК 38-4 и извършване на планови ремонти на нагревни повърхности, пещостроителни и изолационни работи на бл.№1÷4
913129Подмяна на покривна изолация на склад №1,2 и 3
13104"Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)"
13096„Ремонт на антикорозионното покритие на колекторите на изход от помпи рециркулация (5/6 ПРЦ 1÷7) и ремонт на антикорозионната, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на барабанно - топкови мелници (7/8 БТМ 1÷3)”
13101Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф 465
913127Възстановяване подова настилка на галерия на транспортьори 8А,Б
913122Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за имотите, върху които се изгражда строеж "Гипсоотвал за депониране на гипс от СОИ”, и едногодишна абонаментна поддръжка на кадастралната карта на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
13076Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД по две направления
913123Ремонт на ходови колела за багер КРС 6 TAKRAF
13088Доставка на части за питатели сурови въглища за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
13091“Доставка на резервни части с механична обработка на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”
913114Строително - монтажни работи по насип на земно платно на железен път между жп стрелка № 4 и жп стрелка № 103
13090Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4
13087Услуги по ремонт на автомобили
913117“Доставка на вилки и звена за БСД за котлоагрегати тип ПК 38-4”
13086Доставка на работни костюми за есенно-зимен сезон
13084Доставка на защитни обувки
13052Осигуряване на квалифицирано стоматологично обслужване на работещите в ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД