Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914054Доставка на минерални добавки ДЕТОКС ZM82 или еквивалент
14058Доставка и монтаж на акумулаторни батерии за СОИ Блок 7 и 8
14064Рехабилитация на конвективна шахта ляво на КА-9
14066Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-9
14065Рехабилитация на въздуховоди, газоходи тракт Г, Г-1 и ИВП на КА-9, включващ подмяна на 36 броя кубове
14049„Доставка на електрохидравлични тласкачи за багери”
14050„Доставка на 17 бр. eлектрозадвижвания за валкови сита - ВС220 и 2ВС220”
14053„Доставка на стрелкови части и материали за железопътното строителство”
14068„Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9”
14062„Рехабилитация на ППС-9Д, 9Е, 9Ж, 9И на КА-9”
14061Рехабилитация на ППС-9А, 9Б, 9В, 9Г на КА-9”
14056“Доставка на резервни части за помпи “KSB””
14057„Доставка на вентилни отводи на 110, 220 и 400 kV”
14044Доставка на резервни части за чукови дробилки, верижен транспортьор и изгребвач на варовик, производство на FAM
14048Доставка на ел. двигатели 6 кV и 0,4 кV за съоръженията в Турбинен цех, част 700 MW
14067Рехабилитация на ДРЧ, ГРЧ, ТПП, ШПП, КПП-ІІ, МПП-ІІ и ХШО на КА-9
14052Доставка на филтри „Hydac”
14025Доставка на четки за генератори
14055“Доставка на 6 комплекта фрикционни уплътнителни елементи за помпа EBARA”
14051"Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ"