Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914018Доставка на надеждна секция за част 700 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914016Доставка, монтаж и пуск на струг с цифрово програмно управление /ЦПУ/ - рециклиран
914014Обследване на бандажните възли на ротора на Генератор №7
914013Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914012Доставка на резервни части за товарни автомобили и за леки автомобили с висока проходимост
914011Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
914010Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
914009Почистване на северен преливен канал
914008Възстановяване на Пресипка №11
914006„Пресертифициране, сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), ГКЗ(311), ГКР(81) и МАГ(135)”
914005„Ремонт на сервомотор за РКВН тип CGE1MF3/180/90-80F20-G5GASSLU”
914004Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, Nox и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5\6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с.Полски градец
914003Доставка на резервни части за абсорбери №7 и №8
914002Обследване на Сероочистващи инсталации (СОИ) блокове 7-8 с цел предлагане на мерки за повишаване на ефективността на очистване димни газове СОИ блокове 7-8 на 96%”
914001“Строителни работи по насип на земно платно на железен път между жп стрелка № 7 и светофор № 1С”
913167Сервизно обслужване и ремонт на мазутните инсталации на КА-1÷12
913157Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913039“Ремонт на спомагателни съоръжения на турбоагрегат 7 с прилежащите им тръбни връзки и затворни части по време на рехабилитацията през 2014 г.”
1418300246-2014-0185Допълнителен обем към договор №13242/15.08.2014г. с предмет “Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9.
1418200246-2014-0186„Доставка на скоростомерни тръби и датчици към тях за измерване разход на студен и горещ въздух”