Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1418100246-2014-0181„Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/ - 9”
14180 00246-2014-0183„Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
1417600246-2014-0179„Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД””
1417500246-2014-0184Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1417400246-2014-0184Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит
14172 00246-2014-0182„Услуги по ремонт и доставка на резервни части за товарни автомобили „Ивеко””
14171Изграждане на битова сграда със стая за жената и павилион за пакетирани стоки
14170„Изработване на работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух на обсорбери на СОИ 7
14169Доставка на резервни части за кофачен елеватор
14168„Доставка лагер въртене за комбинирано роторно съоръжение (КРС)6А”
1416700246-2014-0170Доставка и монтаж на обзавеждане в офис- помещения на КТО
14166Доставка на резервни части за компресори и адсорбционна сушилня, производство на “BOGE”
14165Доставка на индукторна машина, машина за райбероване и хонинговане на отвори и оборудване за тях” - по две обособени позиции.
14164„Доставка на хоризонтални кубове и компенсатори за ИВП на котлоагрегати 3 и 4“
14163Доставка на резервни части за кофова верига на багер ERs 500
1416200246-2014-0180Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
14161„Доставка на кабели и проводници”
14160Доставка на части за дозатор сурови въглища за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
14158Среден ремонт на ППС-10А, 10Б, 10В, 10Г на КА-10
14157“Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№7 (КА-7) и ст.№8 (КА-8) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”