Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14008Поддръжка и настройка на приложно – програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблок № 5 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14007„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника”
14006“Доставка на резервни части и задвижване за регулираща арматура на котлоагрегати 1 ÷ 8”
14005„Надграждане на Интегрирана система АЖУРERP7”
14004Доставка, монтаж и пуск на металообработващи стругове
14003Доставка на хидроциклони за гипсова суспензия MULTOTEC D20/10-16/V100-8-1/A-B/18 или еквивалентно
1400200246-2014-0016Абонаментно сервизно поддържане на автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/ и автоматични пожароизвестителни инсталации /АПИИ/ и връзката им с централизирана система за мониторинг /ЦСМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14001Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
13150Услуги във връзка с реконструкция на КА-1 и КА-2 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3
13148Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-11
13147Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит в размер на 50 000 000.00 лв.
13146Доставка на лагери
13145Доставка на механични челни уплътнения за помпи
13144Доставка на елементи за верига на верижен транспортьор
13143Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13142Рехабилитация на байпасен газоход от ДВ на КА-11 до Комин №2, Н=325 м.
13141Доставка на лек автомобил 4х4
13140„Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 9 и 10”
13139Механична обработка на диафрагми, обойми, сегменти на парни уплътнения и райбероване отворите на съединители за ротори на турбоагрегати №5 и №7, по време на тяхната рехабилитация
13138Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс от елементи на съоръженията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД