Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1418200246-2014-0186„Доставка на скоростомерни тръби и датчици към тях за измерване разход на студен и горещ въздух”
1418300246-2014-0185Допълнителен обем към договор №13242/15.08.2014г. с предмет “Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9.
1417400246-2014-0184Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит
1417500246-2014-0184Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1418100246-2014-0181„Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/ - 9”
1416200246-2014-0180Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1417600246-2014-0179„Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД””
1415000246-2014-0178„Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5-8, частично обновяване на софтуера и разширяване на системата за визуализация и управление на СОИ 5/6 в „ТЕЦ Марица изток 2””
1416700246-2014-0170Доставка и монтаж на обзавеждане в офис- помещения на КТО
1411700246-2014-0124Консултантски услуги по упражняване на строителен надзор за инженеринг на строеж: „Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност ...............
1407000246-2014-0123Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност, с изграждане на нови системи за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД...
1400200246-2014-0016Абонаментно сервизно поддържане на автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/ и автоматични пожароизвестителни инсталации /АПИИ/ и връзката им с централизирана система за мониторинг /ЦСМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914193Доставка на шлаков бункер и фланец за КА-1 и КА-2
914183Моделно изследване на възможността за подобряване на горивния процес на котел ст.№3, чрез промени в ППС
914191„Преоценка на имоти, машини и съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.”
914184Изработка и доставка на разводки за вдухване на въздух в ДРЧ по спецификация
914188„Доставка на поддържащ елемент за насипно съоръжение”
914175Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914189Сервизно поддържане на една трета идеална част от "Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)
914181„Доставка на електронни компоненти” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.