Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1603500246-2016-0032Доставка на помпи рециркулация на варовикова суспензия на Абсорбер 7, СОИ 5-8 – 2 бр. съгласно технически характеристики
1603600246-2016-0061Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1603700246-2016-0035Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в ЦДП-С, ЦДП-Н, Главна административна сграда, сграда Дирекция „Ремонти”, Административна сграда „Инвестиции”, кабелните
1603800246-2016-0039Доставка на гъвкави връзки за тръбопроводи – по спецификация
1603900246-2016-0037Доставка на завихрители и дифузори за рециркулационни съоръжения
1604000246-2016-0038Възстановяване на антикорозионно и антиабразивно покритие в Абсорбери цех Сероочистващи инсталации бл. 1-4
1604100246-2016-0040Модернизация на подемни съоръжения за ремонт на помпи ПРЦ в цех СОИ бл. 1 - 4
1604200246-2016-0041Доставка на хоризонтални кубове, компенсатори и насадки за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегати 5 и 6
1604300246-2016-0047Подмяна на кондензаторни тръби и полагане на антикорозионно покритие на тръбните дъски на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36
1604400246-2016-0055Реконструкция и модернизация на дюзови нива на Абсорбер 8
16045Ремонт на Абсорбер 8
1604600246-2016-0046Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1604700246-2016-0044Доставка на резервни части за анализатори на кислород в димни газове, газанализатори за емисионен контрол на СОИ-7/8, датчици и модули за вибрационен контрол по ТГ-5 до 8 по обособени позиции
1604800246-2016-0042„Доставка на резервни части за роторен изгребвач РИ-201 LKS 1250.12N2L – „Famak””
1604900246-2016-0043Доставка на 800 тона негасена калциева вар, клас CL90-Q съгласно БДС ЕN 459-1:2010 или еквивалент
1605000246-2016-0048Доставка на задвижващ барабан комплект с лагери и лагерни тела
1605100246-2016-0049Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили
1605200246-2016-0072Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60
1605300246-2016-0050Подмяна на управляващ контролер и изпълнителен механизъм в системата на Турбинен Регулатор ТА № 5
1605400246-2016-0060Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери „LIEBHERR“ модел PR 754