Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1714300246-2018-0002Доставка на задвижващи редуктори по стандарт на TGL 37088 14 LA или еквивалент
1714700246-2018-0001Ремонт на ел. двигател тип 1YGD 800 - L - 10, производство на SIEMENS
1815100246-2017-0137Доставка на метали
1812700246-2017-0136Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо наваряване
1713600246-2017-0135Доставка на сярна киселина
1713700246-2017-0134Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване
1712500246-2017-0133„Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер – I ст. горен пакет на котлоагрегат 11“
1713300246-2017-0132Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1710300246-2017-0131рамково споразумение:Разширение чрез инженеринг на съществуващата ЦСМ, с изграждане на нови АПИИ и АПГИ и връзката им с ЦСМ за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1713000246-2017-0130Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1713100246-2017-0129Доставка на резервни части за съоръжения във ВС и П
1806700246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1807400246-2017-0060Основен ремонт на КА - 12
1805000246-2017-0060Среден ремонт на КА-10
1804900246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1802900246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
1802800246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
1713900246-2017-0060Среден ремонт на КА-1,КА-2,КА-3 и КА-4
1812200246-2017-0011Доставка на осветителни уреди със светоизточник ЛЛ, ЛНЖ, МХЛ и NaЛ и консумативи за тях
1809400246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи