Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1714200246-2018-0005„Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”
1714700246-2018-0001Ремонт на ел. двигател тип 1YGD 800 - L - 10, производство на SIEMENS
9171079071839Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9171069071720 9071960Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
917105Доставка на бетон и циментов разтвор
1713600246-2017-0135Доставка на сярна киселина
1713700246-2017-0134Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване
1712500246-2017-0133„Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер – I ст. горен пакет на котлоагрегат 11“
1713300246-2017-0132Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1710300246-2017-0131рамково споразумение:Разширение чрез инженеринг на съществуващата ЦСМ, с изграждане на нови АПИИ и АПГИ и връзката им с ЦСМ за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1713000246-2017-0130Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1713100246-2017-0129Доставка на резервни части за съоръжения във ВС и П