Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
18057Доставка на метали
9180419075374„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“.
1804300246-2018-0058Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180409075215„Подмяната на 1000 /хиляда/ бр. твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон““
1805000246-2017-0060Среден ремонт на КА-10
1804900246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1806100246-2018-0057Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19
1805900246/2018/0055Доставка на греси
1803700246/2018/0056Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1805800246-2018-0053Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8
1805500246-2018-0052Доставка на негасена калциева вар
9180369075100Подмяна на регенерационен тръбопровод за сярна киселина на КОИ бл.3 и КОИ бл.4 с тръбопровод от полипропилен хомополимер и изграждане на система за транспортиране на 96%-на сярна киселина от ПРК-1,2 до дозатор-мерници на ВПИ-3, КОИ-2, БОИ-5, БОИ-7
1804100246-2018-0051Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1802700246-2018-0050Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1805300246-2018-0049Доставка на запорна арматура за нуждите на цех СОИ 5-8
1805600246-2018-0047Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1805400246-2018-0046Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1804800246/2018/0048“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“
918035Застраховка „Каско” на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1801200246-2018-0045Доставка на тръби за кондензатори