Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
18051Доставка на LED лампи и прожектори
18046Доставка на добавъчни материали за заваряване
1804200246-2018-0044“Реинженеринг в ИУМС на управление на клапи бриди, байпаси и смесители на ИВП към котли 3 и 4“
1803100246-2018-0042„Доставка хардуерни компоненти и Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“
1802100246/2018/0040Доставка на масла
1801600246/2018/0039Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1804500246-2018-0043Доставка на автомобили за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1804400246-2018-0041„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №8 по време на основен ремонт - 2018г“
1802900246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
1802800246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
1804000246/2018/0038Доставка на бензин А-95
1803600246-2018-0037Доставка на резервни части за челни товарачи
1803800246-2018-0035Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1803900246-2018-0036Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9-12
9180249073848„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника“, съгласно приложената Спецификация - Приложение №1“
1800900246-2018-0034Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1802400246-2018-0032Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2
1801300246-2018-0031Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1,СОИ-2,СОИ-5/6,СОИ-7 и СОИ-8
1803300246-2018-0033Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
18030 00246-2018-0030Реконструкция на КРС 205А - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера