Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1802500246-2018-0029Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1802600246-2018-0028Въвеждане в ИУМС на температурни измервания към байпасни комини на блокове от 1 до 8
1803200246-2018-0027„Абонаментно сервизно поддържане на Автоматична пожаро известителна инсталация (АПИИ) и Система за мониторинг за нея (СМ) в административната сграда между стара и нова машинна зала и Газсигнализиращи инсталации (ГСИ) за следене равнището на водород ......
9180209073415Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9180239073419Рехабилитация на транспортна връзка до СОИ 5,6
18035Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтър (ЕФ), газоходи и въздуховоди на КА-1÷4
1801800246-2018-0026Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
9180139073213Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните системи, системите за мониторинг, за изготвяне на технико-икономически показатели /ТИП/ и за енергиен мениджмънт /СЕМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1801900246-2018-0023Доставка на летни работни костюми
1802300246-2018-0021Доставка на нова компютърна техника, сървъри и хардуерна защитна стена
1801500246-2018-0024Доставка на защитни обувки половинки
1801700246-2018-0025Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
1802200246-2018-0022Извършване на годишни контролни тестове на средства за измерване на СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на емисии с. П. Градец
1801400246/2018/0020Ремонт в заводски условия на сервомотори /за ТА/ и хидравлични устройства /за ДВ/
1713900246-2017-0060Среден ремонт на КА-1,КА-2,КА-3 и КА-4
9180129072676Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
1801100246-2018-0018Сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в Котелен цех
1801000246-2018-0017Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
18007Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
9180089072674Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ