Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1909700246-2019-0079Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1909000246-2019-0078Доставка на филтри и филтрационни елементи
1909100246-2019-0076Доставка на преобразуватели на електрически величини, производство на Camille Bauer” или еквивалентно
1909200246-2019-0077Доставка на честотни преобразуватели, производство на “Schneider Electric“ или еквивалентно
1908900246-2016-0122Доставка на електроматериали
1909500246-2019-0075Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9190659090687„Доставка на бетон и циментов разтвор“ /по спецификация/
1908700246-2019-0074Доставка на 100 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)
1907800246-2019-0072Доставка на резервни части за котлоагрегати - тип ПК 38-4
9190619090411Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
1908200246-2019-0071Доставка и подмяна на 8 броя операторски панела за топкоочистващи системи на блокове 1 и 2
919063Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
1908000246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1908300246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1908500246-2019-0070„Доставка на задвижващ вал за кофова верига“
1908400246-2019-0069Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК)
1907900246-2019-0068Доставка на рез. части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ 1-8, пунктове за имисии в с. Полски градец и рудник „Трояново“, газанализатори за кислород, датчици и модули за вибрационен контрол
9190569089946Доставка на стоманобетонни траверси
1907100246-2019-0067Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” в депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища ”
1907400246-2019-0066Ремонт на кранове мостови, двугредови с товароподемност Q=115/20/8 t и Q=100/20/5 t, обслужващи съоръженията в Машинни зали на Турбинен цех