Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1906600246-2019-0055Доставка на изпълнителни механизми за нуждите на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
1906700246-2019-0073Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1906800246-2019-0056Доставка на греси
1906900246-2017-0060Основен ремонт на КА-10
1907000246-2019-0057Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД
1907100246-2019-0067Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” в депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища ”
1907200246-2019-0061„Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140“
1907300246-2019-0060„Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 6 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх“
1907400246-2019-0066Ремонт на кранове мостови, двугредови с товароподемност Q=115/20/8 t и Q=100/20/5 t, обслужващи съоръженията в Машинни зали на Турбинен цех
1907500246-2019-0064Монтаж на химически устойчиво еластично покритие по стените на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Р
1907600246-2019-0065Строително монтажни работи по баластова призма на железен път
1907700246-2019-0063Доставка на електрохидравлични тласкачи, производство на фирма ЕMG Automation GmbH Германия или еквивалентно
1907800246-2019-0072Доставка на резервни части за котлоагрегати - тип ПК 38-4
1907900246-2019-0068Доставка на рез. части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ 1-8, пунктове за имисии в с. Полски градец и рудник „Трояново“, газанализатори за кислород, датчици и модули за вибрационен контрол
1908000246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1908100246-2017-0137Доставка на метали
1908200246-2019-0071Доставка и подмяна на 8 броя операторски панела за топкоочистващи системи на блокове 1 и 2
1908300246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1908400246-2019-0069Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК)
1908500246-2019-0070„Доставка на задвижващ вал за кофова верига“