Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1906400246-2019-0062Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина - 2 в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1907700246-2019-0063Доставка на електрохидравлични тласкачи, производство на фирма ЕMG Automation GmbH Германия или еквивалентно
1907500246-2019-0064Монтаж на химически устойчиво еластично покритие по стените на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Р
1907600246-2019-0065Строително монтажни работи по баластова призма на железен път
1907400246-2019-0066Ремонт на кранове мостови, двугредови с товароподемност Q=115/20/8 t и Q=100/20/5 t, обслужващи съоръженията в Машинни зали на Турбинен цех
1907100246-2019-0067Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” в депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища ”
1907900246-2019-0068Доставка на рез. части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ 1-8, пунктове за имисии в с. Полски градец и рудник „Трояново“, газанализатори за кислород, датчици и модули за вибрационен контрол
1908400246-2019-0069Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК)
1908500246-2019-0070„Доставка на задвижващ вал за кофова верига“
1908200246-2019-0071Доставка и подмяна на 8 броя операторски панела за топкоочистващи системи на блокове 1 и 2
1907800246-2019-0072Доставка на резервни части за котлоагрегати - тип ПК 38-4
1906700246-2019-0073Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1908700246-2019-0074Доставка на 100 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)
1909500246-2019-0075Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1909100246-2019-0076Доставка на преобразуватели на електрически величини, производство на Camille Bauer” или еквивалентно
1909200246-2019-0077Доставка на честотни преобразуватели, производство на “Schneider Electric“ или еквивалентно
1909000246-2019-0078Доставка на филтри и филтрационни елементи
1909700246-2019-0079Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1909900246-2019-0080Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Мари-ца изток 2” ЕАД
1910100246-2019-0081"Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх"