Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1906800246-2019-0056Доставка на греси
1906600246-2019-0055Доставка на изпълнителни механизми за нуждите на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
1906500246-2019-0054„Миграция на контролери за управление на системата на Блок 1 от С 200 на С 300 в ТЕЦ „Марица изток 2 ЕАД”
1906100246-2019-0053Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1906200246-2019-0052Механизирано пресяване, поправяне по ос и ниво на жп коловози
1906300246-2019-0051Реинженеринг на регулиращи контури към ПВН и ПНН на ТГ 1, 3 и 4
1906000246-2019-0050Доставка на носачи
1905900246-2019-0049Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8
1905700246-2019-0048Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕ
1904200246-2019-0047Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60
1904300246-2019-0046Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-8
1905000246-2019-0045Сервизно обслужване и ремонт на 12 броя асансьорни уредби и подемни платформи
1905200246-2019-0044Разширение на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) с изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в новите две сървърни помещения в Главна административна сграда (ГАС) и актуализиране и препрограмиране на старите..
1905100246-2019-0043„Подмяна на главни тръбопроводи от ред „Б“ на Машинна зала до АСК – л, д и реконструкция на байпасни тръбопроводи на ГПЗ – л, д на ТА- 6 съгласно работен проект“
1905300246-2019-0042Извършване на процедури за калибриране на средствата за измерване на емисии от неподвижни източници и калибриране на средствата за измерване на пунктове за измерване на имисии
1904900246-2019-0041Изготвяне на работни проекти и реконструкция на ТА - 6
1904800246-2019-0040Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите
1904700246-2019-0039Доставка на лагери с общо предназначение и други
1903800246-2019-0038Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1904400246-2019-0037Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство