Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Съоръжения и инсталации

За да отговори на европейските изисквания за чиста околна среда и за да оптимизира работата на съоръженията, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД реализира два мащабни проекта – "Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 6 и 8" и  "Изграждане на сероочистващи инсталации към блокове 5 и 6".

 

Целта е да се редуцират вредните емисии на изходящи газове и концентрацията на прах, като емисиите от серен диоксид ще бъдат намалени с над 94%. С рехабилитацията на блокове 1-6 производствената мощност на централата ще се увеличи и достигна 1620 MW.  

 

Проект “Рехабилитация на блокове 1-4, изграждане на СОИ на блокове 1 и 2 & 3 и 4 

и модернизация на блокове 6 и 8 на "ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Официално проектът стартира на 4 октомври 2004 г., а фактически – в края на 2005 г. със спирането на мощности за рехабилитация – блок 1 бе спрян на 4 октомври, а блок 2 – на 1 декември.

Общата стойност на проекта е 226 млн. евро, от които 191 млн. са осигурени от Японската банка за международно сътрудничество чрез държавно гарантиран заем, а останалите 35 млн. са чрез финансиране от "Булбанк". 

За изпълнението на проекта са ангажирани японската корпорация Mitsui & Co. Ltd, Toshiba Corporation като производител на основно оборудване в част „Турбини и генератори”, както и Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd (IHI) за част „Сероочистващи инсталации”.

Блок 2 е в експлоатация от началото на 2007 г., а блок 1 - от първите дни на август същата година. Блок 3 бе пуснат след рехабилитация през октомври 2008 г, заедно със СОИ за първите два блока. През декември същата година бе въведен в експлоатация и модернизираният блок 4. Шест месеца по-късно бе изградена и сероочистваща инсталация (СОИ) за блокове 3 и 4. 

 

Рехабилитация на блок 6

Рехабилитацията на блок 6 започна на 24 декември 2009 г. и е част от проекта „Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4 и повишаване мощността на блокове 6 и 8”. Договорното споразумение е от 31 март 2003 г. с японската фирма „Мицуи & Ко” с правоприемник „Мицуи Енергийни проекти” и подизпълнител за част турбини „Тошиба”. Според обхвата на договора опциите за повишаване на мощността включват подмяна на ротор ниско налягане, реконструкция на ротор високо налягане и премахване на Баумановата степен на турбината. Реално обаче реконструкцията не се ограничи само до тези параметри. Старият 247-мегаволтамперов генератор бе подменен с нов, по-мощен, произведен от „Електросила” – Санкт Петербург. Новият генератор е с 270.6мегаволт ампера и с по-широк диапазон на работа по реактивна мощност. Монтирани са и нови цифрови релейни защити, произведени в Швейцария. Старата възбудителна система на генератора беше подменена със съвременна статична, също швейцарско производство. Паралелно с това е извършена и рехабилитация на котел 10, свързана основно с подмяна на нагревни повърхности с изтекъл ресурс, както и с възстановяване на всички износени възли и участъци от системата на котлоагрегата. За да бъде въведен блок 6 в експлоатация съгласно националното и европейското законодателство, е изграден временен газоход, който свързва блока със съществуващата сероочистваща инсталация на блок 8, което дава възможност да работи до изграждането на СОИ за него и блок 5. Приблизителната стойност на реконструкцията на блок 6 възлиза на 68.7 млн. лева.

Модернизацията на турбината бе ангажимент на „Тошиба”, фирма „Риск Инженеринг” подмени стария генератор с нов, а рехабилитацията по Котел 10 бе възложена на „Енергоремонт – Гълъбово”. Всички останали ремонтни дейности бяха дело на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Рехабилитация бе извършена и на блок 8 в същия обем като тази на блок 6.

В момента всички осем енергоблока на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД работят със сероочистващи инсталации: 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7, 8.

 

Проект "Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6"

В изпълнение на Заповед № РД-19-599 от 09.04.2013 г., на 15.04.2013 г. в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се проведе заседание на Държавна приемателна комисия и въз основа на направените констатации комисията с представители на: ДНСК, МОСВ, „ТЕЦ Марица изток 2” и други държавни институции, подписа акт 16 за Етап 3 на проекта „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”.

За Етап 1 и Етап 2 при реализиране на проекта вече бяха издадени разрешения за ползване № СТ-05-1550/19.12.2011 г. и № СТ-05-450 / 26.04.2012 г. С подписването на акт 16 за етап 3 успешно приключи реализирането на проекта „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.

Поради виновно неизпълнение на договора, в края на 2012 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отстрани италиано-китайския консорциум „Идреко Инсигма” с подизпълнител българската компания „Енергоремонт Холдинг”.  Изпълнителят не спази датата за завършване на обекта, а именно 29.04.2012 г. и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД прекрати договора си с италиано-китайската компания. С това си действие и подписването на акт 16 топлоелектрическата централа защити, не само своя интерес, но и на българската държава като цяло.

Съоръжението е с височина  135 метра и е изработено от GРР - материал, който се състои от полиестерна смола, кварцов пясък и стъклени влакна. Той е киселиноустойчив и не подлежи на топене или разтваряне при номинални температури на димния газ. Тази технология бе приложена и при изграждането на сероочистващите инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4, 7, 8. Тази технология позволява  подобрение в ефективността на абсорберите на сероочистващите инсталации за блоковете. На 30-ти декември 2011 г. успешно бе подаден димен газ към абсорбера на сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6.

Сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6 е изградена съобразно проектните изисквания и очиства SO2 от димния газ на котлите. Също така измервателните уреди са калибрирани и сертифицирани от акредитирани лаборатории. Данните за работа на съоръжението се предават в реално време на Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) – град Стара Загора, както и към Система за ранно предупреждение за област Стара Загора.

Проектът „Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6” е определен като ключов за българската Национална стратегия за енергийно развитие и ще позволи на страната да намали вредните емисии с цел отговаряне на националните и европейските изисквания за емисиите (т.е. Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите от определени замърсители в атмосферния въздух от големи горивни инсталации) и международните ангажименти за намаляване на замърсяването съгласно Протокола за намаляване на емисиите от серни съединения (Осло 1994), Конвенцията за трансграничното замърсяване на атмосферния въздух и протоколите към нея.

Изграждането на сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 5 и 6 оказва благоприятен ефект върху здравето на населението в района, флората и фауната. Успешното му осъществяване гарантира осигуряването на непрекъснатата работа на базов товар на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД при най-ниска себестойност на електроенергията.

В момента абсорберът работи с пълно натоварване и достига ефективност на очистване на димните газове над 97,5%.

 

Проект „Увеличаване на мощността на турбини за блок 5 и блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 

 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД завърши успешно рехабилитацията на енергоблок 7. Тя започна през месец март 2014 г. и бе част от цялостния проект „Увеличаване на мощността на турбини за блок 5 и блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, който се реализира между дружеството и компанията „Toshiba”. За по-малко от шест месеца беше извършена значителна ремонтна дейност, като основната част от новото оборудване на турбогенератора е произведена от японския технологичен гигант. Подменени бяха ротор – високо налягане и ротор – ниско налягане, заменени с нови бяха и парните уплътнения на турбината. Акцент в модернизацията беше премахването на Баумановата степен на турбината, което доведе до увеличаване на мощността на блок 7 от 210 MW на 232 MW. Системата за управление на съоръженията на блока също бе подменена с нова, произведена от фирма „Haneywell”. Защитите са реализирани в специализиран контролер, като са интегрирани и системите за автоматично управление на новите газомазутни горелки. Всички аналогови датчици са заменени с нови „смарт” трансмитери. С помощта на специален софтуер, чрез използване на операторски станции и изнесени големи дисплеи, се осъществява визуализация на процесите.По време на рехабилитацията на блок 7 бяха извършени серия от мероприятия за подобряване КПД на котел 11.

Същата рехабилитация се извърши и на блок 5. Той бе пуснат през месец декември и е на разположение на електроенергийната система за зимния сезон.    

Всички абсорбери са със степен на очистване на димните газове над 97%.

Инвестиционно предложение за „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 да 8 на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нови резервоари за сярна киселина с обем 90м³, амонячна вода с обем 45 м³ и обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Приложение2 

Инвестиционно предложение за „Повишаване на ефективността и модернизация на СОИ“

Приложение – уведомление и обява

"Информация в изпълнение на чл. 116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда“

Информация по чл. 116д