Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Безопасност

     Фирмената политика на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за осигуряване на здраве и безопасност при работа е насочена към повишаване качеството на труда и даване на възможност за дълъг и продуктивен живот на работещите в централата. Управлението на дейността за здраве и безопасност при работа е интегрирано в цялостното управление на централата. Внедрена е и функционира сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на БДС ISO 45001:2018.

Цели:
 • превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
 • спазване на действащото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 • интегриране на здравето и безопасността при работа със Системите за управление на качеството и околната среда;
 • осигуряване на мониторинг на състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в дружеството;
 • осигуряване на прозрачност на резултатите от дейността на дружеството по отношение на Системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • осигуряване на обучение, мотивация и ангажираност на персонала на дружеството за активно участие при осъществяване на декларираната политика.
Приоритети:
 • създаване и поддръжка на работни места без риск за здравето на работещите;
 • оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати и ограничаването им при източника на възникването им;
 • прилагане на методите на „добра практика” при осигуряването на здраве и безопасност при работа;
 • формиране на висока професионална култура по безопасност;
 • осъществяване на активен социален диалог за повишаване на съзнателността на работещите, насочен към професионализъм и култура за опазване на здравето;
 • промоция на здравето;
 • осигуряване на необходимите финансови и др.ресурси за ограничаване и отстраняване на професионалните рискове.
Постижения:
 •  продължаващо, устойчиво и равномерно намаляване на трудовите злополуки;
 • усъвършенстване на методите за управление на професионалните рискове, съпътстващи производството на електроенергия;
 • намаляване на отрицателните социални, технически и икономически последици от проявлението на професионалните рискове;
 • реализиране на ефективни програми за управление и контрол на професионалните рискове;
 • повишаване на информираността;
 • ефективно обучение и участие на работниците в дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • създаване и поддържане на условия на труд в съответствие със съвременните норми и изисквания;
 • благоприятен социален климат сред персонала за спазване правилата и изискванията за здраве и безопасност при работа при провеждане на технологичните процеси;
 • принос към достойния имидж на дружеството в публичното пространство.
Награди:
 
     През 2005 г. дружеството получи статуетка и грамота за предприятие без трудова злополука за най-продължителен период от време в сектор “Производство и разпределение на електроенергия“, под патронажа на Министерство на труда и социалната политика.
 
     През 2007 г. „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД получи златен плакет „Перфектна фирма по безопасност и здраве при работа” от участието си в националния конкурс „Годишни награди по перфектност по безопасност и здраве при работа – 2007 г.”.

      През 2010 г. централата е наградена в категория „Предприятия с над 250 заети лица” от годишните национални награди за безопасност и здраве при работа – 2010 г., чиято цел е наградите да се отличат примерите за добри практики и предприятията в страната, които провеждат целенасочена и систематична вътрешно-фирмена политика за осигуряване на здраве и безопасност на работните места.
 
Участие в национални организации по безопасност и здраве при работа
 
      „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е сред учредителите на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд, чиято цел е да се обединят всички организации и хора работещи по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в страната.
Организацията е учредена с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, КТ”Подкрепа” и КНСБ.

     
 
 

Сертификат Безопасност