Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Указания

за реда и начина за попълване и подаване на необходимите документи при кандидатстване за работа

в ''ТЕЦ Марица изток 2'' ЕАД

I . Запознаване със свободните работни места и изискванията към тях:

1.  Разгледайте и се запознайте със свободните работни места, за които ще кандидатствате. Цялата информация е показана в поместената „Обява за набиране на персонал за освободените, незаети или новооткрити работни места'' за „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
2. Определете структурната единица (цех/отдел), в която желаете да започнете работа. Тази информация ще намерите в колона №2.
3. Определете длъжността и работното място в структурата на този цех/отдел, с която Вие бихте се справили. Информацията е показана в колони № 3,4.
4. Запознайте се с условията на работната среда, при които се извършва производствената дейност. Колона №5 ще Ви даде информация за това. Съгласни ли сте да работите при тези условия на работната среда?
5. Запознайте се с изискванията за компетентност, на които безусловно трябва да отговаряте. Не забравяйте, че за всяко от изискванията /колони №6÷№11/ трябва да представите валиден документ. 
Съответстват ли Вашите възможности за удовлетворяване на тези изисквания? Преценете преди да подадете документи.
6. Запознайте се с критериите за подбор на кандидатите показани в колона №12. Така ще сте сигурни, че процедурата за оценяване и класиране е прозрачна и еднаква за всички кандидатстващи за съответното работно място.
 Вие готови ли сте да покриете изискванията на посочения критерий?
7. Добре запомнете крайния срок за подаване на документи и се постарайте да го спазите. Не успеете ли – просто вашата кандидатура отпада от класирането. А кога е този срок – ще научите от записа в колона №13.
8. Ако успешно сте се справили и сте отговорили с „Да” на указанията от т.1 до т.7, то може да пристъпите към подготовка на Вашите документи за кандидатстване /виж следващия раздел/.

 

II. Необходими документи за кандидатстване за свободно работно място.

1. Заявление – по приложения образец (виж "Кариери" - "Заявление-образец").
2. Копия от дипломи за завършено образование /съгласно изискванията, посочени в колони № 6,7,8 от обявата, но не по-ниско от обявеното/.
3. Удостоверение за квалификационна степен, съгласно изискванията, посочени в колона 9.
4. Копия от удостоверения (сертификати) за специфични знания и умения, съгласно изискванията, посочени в колона 11:
-  за правоспособност.
-  за изискваната степен на компютърна грамотност.
- за владеене на чужд език (или се посочва оценката от дипломата, ако кандидатът е завършил профилирано езиково учебно заведение).
5. Автобиография.
6. Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработване на лични данни съгласно разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (виж "Кариери" – „Декларация“ ).