Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Управление на качеството

 
Сертификат управление на качеството Сертификат управление на качеството
 
 

Системата за управление на качеството (СУК) в „ТEЦ Марица изток 2” ЕАД първоначално бе сертифицирана от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД през 2006 г., съгласно ISO 9001:2000 с обхват: „Производство на електрическа енергия и предоставяне на услуги – разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

През изминалите години сертифициращият орган ежегодно провежда надзорни одити, контролира и следи изпълнението на изискванията произтичащи от съответните версии на стандарта ISO 9001. СУК се развива непрекъснато, като винаги е съответствала на изискванията на стандарта и е удовлетворява потребностите на заинтересованите страни.

 През 2018 г. се внедриха най-новите изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. От 2021 г. областта на приложение (обхвата на сертификация) на СУК в „ТEЦ Марица изток 2” ЕАД е: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на разполагаемост, допълнителни услуги за регулиране на честотата и обменните мощности, балансираща енергия и регулиране на напрежението“.

Постиженията и високите резултати на функциониращата СУК, посредством постоянно подобряване и успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на Дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни. Доказателство за това са изпълнението на формулираните цели в Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, контекст на Дружеството, стратегическа насоченост към непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните продукти, услуги и поетият от ръководството ангажимент за:

Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни с цел производство и продажба на електрическа енергия с желаното качество и в съответствие с нормативни, стандартизационни и договорни изисквания;

Идентифициране, актуализиране и постигане на високи цели по качество в контекста на Дружеството за извършваните дейности и предоставяните услуги, отчитайки рисковете и възможностите, обезпечени с необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление;

 Осигуряване и ангажиране на квалифициран персонал от всички нива в Дружеството към ефикасно и ефективно изпълнение на дейностите по качеството. Инструктиране и обучение на персонала, с цел повишаване квалификацията, компетентността и осъзнаване на личните отговорности по отношение на качеството;

 Идентифициране и управление на процесите и техните взаимовръзки като система за ефикасно и ефективно постигане на целите по качество;

Осигуряване на наблюдение, измерване, анализиране и оценка на процесите по отношение на качеството на продуктите и услугите за вземане на решения, основани на доказателства за пригодността, адекватността, ефикасността и ефективността на СУК;

 Непрекъснато подобряване ефикасността и ефективността на СУК в стремеж за реализиране на нови възможности за развитие и подобряване резултатността на дейностите, свързани с качеството на предоставяните продукти и услуги;

 Осигуряване на прозрачност и коректност във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни.

download" Политика на висшето ръководство"