Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Управление на качеството


 
 

Системата за управление на качеството (СУК) в „ТEЦ Марица изток 2” ЕАД бе сертифицирана от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД първоначално през 2006 г., съгласно ISO 9001:2000 с обхват: „Производство на електрическа енергия и предоставяне на услуги – разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

През изминалите години сертифициращият орган ежегодно провежда надзорни одити, контролира и следи изпълнението на изискванията, произтичащи от съответните версии на стандарта ISO 9001. СУК се развива непрекъснато, като винаги е в съответствие с изискванията на стандарта и удовлетворява потребностите на Дружеството. През 2018 г. се внедриха новите изисквания на БДС EN ISO 9001:2015, с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”. Доказателство за това е успешно приключилият одит на СУК от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД, в резултат на което се поднови сертификацията за период от три години – до 2021 г.

Постиженията и високите резултати на функциониращата СУК посредством постоянно подобряване и успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни. Доказателство за това са изпълнението на формулираните цели в Политика по качество и контекст на дейността на Дружеството, неговата стратегическа насоченост към непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните продукти и услуги и поетият от  ръководството ангажимент за:

  • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни с цел производство и продажба на електрическа енергия с желаното качество и в съответствие с нормативни, стандартизационни и договорни изисквания; 
  • Идентифициране, актуализиране и постигане на високи цели по качество в контекста на Дружеството за извършваните дейности и предоставяните услуги, отчитайки рисковете и възможностите, обезпечени с необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление; 
  • Осигуряване и ангажиране на квалифициран персонал от всички нива в Дружеството към ефикасно и ефективно изпълнение на дейностите по качеството. Инструктиране и обучение на персонала с цел повишаване квалификацията, компетентността и осъзнаване на личните му отговорности;
  • Идентифициране и управление на процесите и техните взаимовръзки като система за ефикасно и ефективно постигане на целите по качество;  
  • Осигуряване на наблюдение, измерване, анализиране и оценка на процесите по отношение на качеството на продуктите и услугите за вземане на решения, основани на доказателства за пригодността, адекватността, ефикасността и ефективността на СУК;
  • Непрекъснато подобряване ефикасността и ефективността на СУК в стремеж за реализиране на нови възможности за развитие и подобряване резултатността на дейностите, свързани с качеството на предоставяните продукти и услуги;
  • Осигуряване на прозрачност и коректност във взаимоотношенията с всички заинтересованите страни.