Сигнализирай за корупция или нарушение на Етичния кодекс

Уважаеми граждани,

Можете да изпращате Вашите сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиинтереси, както и сигнали за нередности и нарушения на Етичния кодекс, посредством:

„Гореща телефонна линия“ – на телефон 042/ 66 29 39 можете да подавате денонощно сигнали за корупция и/или конфликт на интереси, както и сигнали за нередности и нарушения на Етичния кодекс, на служители на централата. Всеки сигнал ще бъде записан посредством телефонен секретар и ще бъде прослушан от определено от ръководството лице. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е единствено осигуряването на възможност за обратна връзка при необходимост от събиране на допълнителна информация или уточняване на неясни обстоятелства;

Кутии за сигнали – на територията на централата са разположени три кутии за подаване на сигнали. Едната се намира в административната сграда на централата - западен вход на административната сграда. Втората кутия е разположена на входа на дирекция „Ремонти”. Третата кутия е поставена пред „Главен портал“ на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Задължително условие при подаване на сигнал за корумпиран служител или за нередност и нарушение на Етичния кодекс е писмото да не е анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е единствено осигуряването на възможност за обратна връзка при необходимост от събиране на допълнителна информация или уточняване на неясни обстоятелства.

Електронен път – ако разполагате с информация за корумпирани служители на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, такива, които участват в корупционни схеми, и/или за служители, които са в конфликт на интереси, можете да сигнализирате чрез попълване на посочените по-долу полета. Попълването на личните Ви данни е задължително и цели единствено осигуряването на възможност за обратна връзка при необходимост от събиране на допълнителна информация или уточняване на неясни обстоятелства. По електронен път могат да се подават и сигнали за нередности и нарушения на Етичния кодекс.

Полетата със * са задължителни
Задължително е едно от двете полета със символ **Моля, въведете буквите както са показани на картинката
Не се различават малки или главни буквиЗапазването на анимността на подателя на сигнала от страна на ръководството е гарантиран!

Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. За анонимни сигнали се считат:
- получени посредством разположените на територията на централата пощенски кутии без посочени две имена, без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала, и без информация за обратна връзка;
- сигнали по телефона, без посочени две имена и данни за кореспонденция.
- сигнали, при които от страна на представител на дружеството е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация и лицата не са открити чрез посочените от тях данни за обратна връзка;

Няма да се разглеждат и сигнали, подадени повторно по въпрос, по който е извършена проверка и е постановено решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.


Сигнализирай за нарушение по ЗЗЛПСПОИН


Уважаеми граждани,

Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), можете да изпращате Вашите сигнали за нарушения на българското законодателство и/или на актове на Европейския съюз, станали Ви известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебните Ви задължения, или в друг работен контекст. Предоставя се възможност сигналите да бъдат адресирани в писмена или устна форма посредством електронна поща ([email protected]), телефонно обаждане (042/ 66 25 39), други системи за гласови съобщения или чрез лична среща в подходящи ден и час, уговорени между Вас и определените лица, отговорни за разглеждането на сигналите. Писмен сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр, който може да се изтегли от линка в края на страницата. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Във връзка с постъпилите сигнали се инициира проверка, след приключването на която Изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД предприема необходимите действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало, или прекратява проверката в зависимост от конкретния случай и при наличие на съответните основания за това. Във всеки отделен случай Изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД информира сигнализиращото и засегнатото лице, при спазване на задължението за тяхната защита, за предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала.

Не подлежат на разглеждане анонимни сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, както и самоличността на сигнализиращите лица, е защитена, като достъп до тази информация имат единствено служителите, имащи отношение към разглеждането на сигнала.

Формуляр за регистриране на сигнал