Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Екология

Политиката на Висшето ръководство на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа е официално обявена пред персонала и всички заинтересовани страни.

Политиката по отношение на околната среда е насочена към ограничаване на вредното въздействие върху компонентите на околната среда, чрез контрол на въздействията които оказва върху тях, при извършване на основната си дейност: производство и доставка на електрическа енергия.

Идентифицирани и оценeни са аспектите на околната среда от всички основни и спомагателни дейности извършвани на площадката на Дружеството и са определени тези, които да се управляват в краткосрочен и дългосрочен план за подобряване на резултатността спрямо околната среда.

Висшето ръководството определи стратегическите и конкретни цели, и свързаните с дейността рискове и възможности, които биха могли да повлияят върху постигането на целите за непрекъснатото подобрение на Системата за управление по отношение на околната среда и повишаване резултатността спрямо околната среда, които ще постигне чрез:

  • Внедряване, поддържане и непрекъснато подобрение на Система за управление по отношение на околната среда в съответствие с изискванията на ЕN ISO 14001.
  • Спазване на действащото, приложимо национално и европейско законодателство по отношение управлението на околната среда за дейността в Дружеството.
  • Осигуряване наблюдение, измерване, анализ и оценяване на състоянието на компонентите на околната среда повлиявани от дейността в Дружеството.
  • Осигуряване прозрачност на резултатите от дейността на Дружеството по отношение на околната среда.
  • Обучение и мотивация на персонала за активно участие при осъществяване на декларираната Политика.

От 25 юни 2005г. в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е в сила Комплексно разрешително за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения, намиращи се на територията на централата.

Дружеството има изградена и непрекъснато подобряваща се Система за управление на околната среда (СУОС) сертифицирана съгласно международния стандарт ISO 14001: 2015 от оторизирания орган TÜV Rheinland Cert GmbH с първоначална сертификация от 2009г. Притежава сертификат с Рег. № 01 104 1334435  с област на приложение „Производство на електрическа енергия със сероочистващи инсталации на всички инсталирани блокове и предоставяне на услуги - разполагаема мощност, първично и вторично регулиране и регулиране на напрежението“.

Емисии в атмосферния въздух

Основните замърсители емитирани в атмосферния въздух, в резултат от изгарянето на Източномаришки лигнитни въглища от Мини „Марица-изток” ЕАД, характеризиращи се с високо съдържание на влага, пепел и сяра, в енергийните котли (EК) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД са: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид и прах.

Минимизирането на емисиите прах в димните газове изпускани в атмосферният въздух от горивната инсталация на Дружеството се осъществява в електрофилтри (ЕФ) руско производство.

За привеждане на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД  в съответствие с екологичното европейско законодателство, Директива 2001/80/ЕО за ограничаване емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации, са изградени и се експлоатират сероочистващи инсталации (СОИ) на всички енергоблокове (EБ): СОИ 1 ((EБ №1 (EК №1 и ЕК №2) и EБ №2 (EК №3 и ЕК №4)), СОИ 2 ((EБ №3 (EК №5 и ЕК №6) и EБ №4 (EК №7 и ЕК №8)), СОИ 5,6 ((EБ №5 (EК №9) и EБ №6 (EК №10)), СОИ 7 ((EБ №7 (EК №11)) и СОИ 8 ((EБ №8 (EК №12)). Изградените сероочистващи инсталации за очистване на димните газове от серен диоксид на база „мокър варовиков метод“ с варовикова суспензия, намиращи се след ЕФ по пътя на димните газове допълнително редуцират емисиите на прах изпускани в атмосферния въздух.

За привеждане в съответствие с Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и изпълнение на по-строгите норми за допустими емисии в сила от 01.01.2016г. Дружеството реализира серия от проекти с цел гарантиране на подобрен горивен процес и пълен инженеринг на нискоемисионни горелки на котли от 1 до 12. Целта на проектите е редукция на азотните оксиди до нива по-ниски от 200 mg/Nm3.

На всички точкови източници след СОИ са изградени автоматични средства за измерване, използвани за провеждане на собствените непрекъснати измервания, които извършват измерване и регистриране на емисиите на замърсителите по показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах изпускани в атмосферния въздух в реално време. От 01.01.2016г. степента на десулфуризация на всички сероочистващите инсталации е над 96%.  

От 1999г. работи Автоматична станция за имисионен контрол на качеството на атмосферния въздух в с. Полски градец, 7.5 км южно от „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, измерваща имисиите в приземния атмосферен слой. Станцията е собственост на централата и е една от множеството предпазни мерки, взети за опазване здравето на хората и околната среда.

От края на 2006 година, със съвместните усилия на трите електроцентрали в комплекса „Марица Изток”, работи Система за ранно предупреждение на замърсяванията в приземния атмосферен слой вследствие на неблагоприятни метеорологични условия. Прецизна апаратура отчита и дела на вредните емисии от централите в региона.

Емисии в отпадъчни води

Отпадъчните води, формирани от дейността на Дружеството са включени в затворен оборотен цикъл на водопотребление, което води до недопускане на замърсяване на водоизточниците в региона и изчерпване на водни ресурси. Води се постоянен мониторинг, съгласно условията на КР №50/2005г. на отпадъчни, подземни, повърхностни и охлаждащи води в охлаждащата система на EБ №7 и ЕБ №8. Охлаждащите води на EБ №№ 1÷6 се връщат в язовир „Бял кладенец” и от него в язовир „Овчарица”. Язовир „Овчарица” е зона с международен природозащитен статус. Тук ежегодно се събират до 46 000 водолюбиви птици от около 76 вида. От тях 65 вида са защитени в различна степен: 30 са включени в Червената книга на България, 38 - в Приложение 2 на Бернската конвенция, а 5 вида са застрашени в световен мащаб. Язовирът е едно от важните места по света за оцеляване на големия корморан, къдроглавия пеликан и голямата белочела гъска.

Генерирани отпадъци

В Дружеството е разработен Регламент за движение и управление на отпадъците, който регламентира екологосъобразното управление на отпадъците (разделно събиране и предварително съхранение на регламентираните площадки, приоритетно предаване за рециклиране / оползотворяване преди операцията по обезвреждане). Предаването на отпадъци извън площадката на Дружеството се извършва съгласно договори с фирми притежаващи необходимите разрешителни съгласно Закона за управление на отпадъците.

Основните производствени отпадъци от горивната инсталация (сгурия, шлака и дънна пепел от енергийните котли, отнесена летяща пепел от изнесените въздухоподгреватели и електрофилтрите, гипсовата суспензия от сероочистващите инсталации), чрез хидротранспорт, се транспортират до Сгуроотвала (площадка за предварително съхранение). Сгуроотвалът се състои от 3 басейна, всеки снабден с дренажна система. Сгуропепелината и гипса от СОИ се намива, осушава и изгребва последователно в басейните (единият басейн се намива, другият се осушава, като се поддържа водно огледало, а осушеният басейн се изгребва).

Осушеният смесен отпадък се транспортира с „Магистрален тръбен лентов транспортьор” (МТЛТ №1 и МТЛТ №2, уникално екологично съоръжение предотвратяващо запрашаването по време на транспортирането) на „Обединени северни насипища”. „Обединени северни насипища” е депо за неопасни отпадъци за смесено насипване на откривката при добива на въглища от „Мини Марица-изток” ЕАД и сгуропепелината и гипса от сероочистващите инсталация на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД.

Дружеството изгради две инсталации за обезводняване на гипс (ИОГ) от сероочистващите инсталации (ИОГ (ЕБ №7 и ЕБ №8) и ИОГ (ЕБ №№ 1 ÷ 6)). Полученият технически гипс е с търговски вид и се предава за оползотворяване съгласно договори.

Изградено е „Депо за неопасни отпадъци (Гипсоотвал)”. Издадено КР № 476-Н0/2013г. и Разрешение за ползване №СТ-05-957 от 24.06.2014г.

 

Предотвратяване на големи аварии, които включват опасни химични вещества

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е предприятие за производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката. Предприятието се класифицира като „предприятие с висок рисков потенциал”, поради наличието на опасни химични вещества, а именно хидразин в количества над 2 тона.

Съгласно чл. 104 от Закона за опазване на околната среда притежава Разрешително за експлоатация №60/2007г. за предотвратяване на крупни аварии в резултат от използване на опасни химични вещества (актуализирано с решение №01-60/2011г. на МОСВ).

Политиката за предотвратяване на големи аварии, включващи опасни химични вещества (ОХВ), е официално обявена пред персонала и обществеността чрез Декларацията на ръководството, поставена на подходящи места в административните и производствени помещения, чрез дискутирането ú при провеждане на производствени съвещания и оперативки. По този начин персоналът се запознава с Политиката за предотвратяване на големи аварии и всички клиенти, доставчици и други външни лица имат достъп до нея.

На база принципите, заложени в Политиката за предотвратяване на големи аварии, е внедрена и поддържана Система за управление на мерките за безопасност (СУМБ), основана на законодателството, отнасящо се за употреба и съхранение на ОХВ, трудовото законодателство, оценката на риска от големи аварии и традициите в областта на спазването на безопасни и здравословни условия на труд, технологичната дисциплина и опазването на околната среда.

При провеждане на Прегледа от ръководството на СУМБ, Политиката се оценява от ръководството и при необходимост се актуализира, за да се приведе в съответствие с действащото национално законодателство приложимо за дейността в Дружеството.

Във връзка с транспониране на изискванията на Директива 2012/18/ЕС (СЕВЕЗО ІІІ) относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО (СЕВЕЗО ІІ) в националното законодателство, в Закона за опазване на околната среда, Глава седма, Раздел І „Контрол на опасностите от големи аварии“ и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях, в сила от 19.01.2016г. през 2016г. е извършена актуализация на съпътстващите документи на Разрешително за експлоатация №60/2007г. (актуализирано с решение №01-60/2011г. на МОСВ). Потвърдена от МОСВ е извършената класификация  по чл. 103, ал.5 от ЗООС на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД за предприятие с висок рисков потенциал.

Актуализирана е оценката на риска от възникване на големи аварии включващи опасни химични вещества и резултатите са представени в актуализирания Доклад за безопасност.

Извършва се оценка на риска от големи аварии, като управлението на риска е част от ангажиментите на Висшето ръководство заложени в Политиката за предотвратяване на големи аварии. За изпълнението на тази задача „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД използва екипния принцип. Използват се знанията и опитът на специалисти от различни области, като се осигурява широка база за оценка, включваща:

  • опасните вещества и продукти;
  • технологичното оборудване;
  • управлението на процесите;
  • възможните човешки грешки.