Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Екология

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД демонстрира отговорност и доказва стриктно спазване на европейското и национално законодателство в областта на околната среда.


Внедрена е система за управление на околната среда (EMS), сертифицирана съгласно ISO 14001:2015 от TÜV Rheinland Cert GmbH с област на приложение „Производство на електрическа енергия със сероочистващи инсталации на всички инсталирани енергоблокове и предоставяне на услуги - разполагаема мощност, първично и вторично регулиране и регулиране на напрежението”.

Политиката на ръководството е насочена към ограничаване на вредното въздействие върху компонентите на околната среда, чрез контрол на въздействията, които оказва върху тях, при извършване на основната си дейност: производство и доставка на електрическа енергия.

Основна цел на дружеството е поддържане и непрекъснато подобряване на EMS в съответствие с изискванията на ISO 14001, чрез:

  • спазване на действащото национално и европейско законодателство в областта на околната среда;
  • осигуряване на наблюдение, измерване, анализ и оценяване на състоянието на компонентите на околната среда;
  • осигуряване прозрачност на резултатите;
  • обучение и мотивация на персонала за активно участие при осъществяване на декларираната Политика.

За осигуряване висока степен на опазване на околната среда „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД прилага правилата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, работейки  съгласно КР №50/2005г., включващо норми за допустими емисии въз основа на най-добрите налични техники, целящи предотвратяване и контрол на емисиите във въздуха, водите и почвата, управлението на отпадъците, енергийната ефективност и предотвратяването на аварии. 

С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД има направена класификация на използваните химични вещества и одобрен с Решение №60-А2/2019г. на изпълнителния директор на ИАОС актуализиран доклад за безопасност. Поддържа актуален авариен план и система за управление на мерките за безопасност (СУМБ).

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД следва политиките и мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата, чрез включване в Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), чиято цел е намаляване на емисиите на парникови газове. 

Притежава разрешително №46-Н2/2020г., извършва мониторинг и докладване  на емисиите парникови газове.

Политиката на Висшето ръководство

Политиката за предотвратяване на големи аварии


   Сертификат Екология