Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Проекти

Успешно завърши рехабилитацията на енергоблок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Централата получи Разрешение за ползване на строежа

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД завърши успешно рехабилитацията на енергоблок 7. Тя започна през месец март 2014 г. и бе част от цялостния проект „Увеличаване на мощността на турбини за блок 5 и блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, който се реализира между дружеството и компанията „Toshiba”. За по-малко от шест месеца беше извършена значителна ремонтна дейност, като основната част от новото оборудване на турбогенератора е произведена от японския технологичен гигант. Подменени бяха ротор – високо налягане и ротор – ниско налягане, заменени с нови бяха и парните уплътнения на турбината. Акцент в модернизацията беше премахването на Баумановата степен на турбината, което доведе до увеличаване на мощността на блок 7 от 210 MW на 232 MW. Системата за управление на съоръженията на блока също бе подменена с нова, произведена от фирма „Haneywell”. Защитите са реализирани в специализиран контролер, като са интегрирани и системите за автоматично управление на новите газомазутни горелки. Всички аналогови датчици са заменени с нови „смарт” трансмитери. С помощта на специален софтуер, чрез използване на операторски станции и изнесени големи дисплеи, се осъществява визуализация на процесите.

По време на рехабилитацията на блок 7 бяха извършени серия от мероприятия за подобряване КПД на котел 11. Подменени бяха нагревните повърхности, извърши се подмяна на 18 броя кубове на изнесения въздухоподгревател. Извършена бе реконструкция на долна и горна основни горелки, бридови горелки и е реализирано подаването на надфакелен въздух. Преразпределението на въздуха в различните зони на котела доведе до по-ниски температури на изгаряне на въглищните смеси в пещна камера и се намалиха емисиите на азотните окиси до 200 mg/m³. Направена беше и подмяна на съществуващите мазутни горелки с комбинирани газомазутни горелки. Това ще доведе до намаляване на емисиите на серен диоксид.

Рехабилитацията обаче не се ограничи само до тук. Заменени бяха още екрани на хладен конус, екрани на горна радиационна част и таванен паропрегревател.

В резултат на рехабилитацията, относителният разход на условно гориво за произведен мегаватчас се намали значително вследствие на увеличения вътрешен коефициент на полезно действие на блока.

След завършване на рехабилитацията бяха проведени и успешно преминати 72-часовите проби на блока при експлоатационни условия. Проведени бяха и гаранционните изпитания на енергоблок 7 за доказване на номиналните параметри на парната турбина, заложени в проекта за рехабилитация. След обработка на данните от извършените изпитания за определяне на технико-икономическите показатели на турбината, се констатира изпълнение на параметрите, заложени в проекта.

На 06.01.2015 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД получи Разрешение за ползване № СТ-05-11 за „Повишаване мощността на парна турбина на блок 7” в централата. Съгласно Разрешението, издадено от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж № РС-25/16.05.2014 г. и Протокол от 25.06.2014 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от извършените проверки при достигане на контролираните проектни нива.

Така цялостната модернизация на блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД доведе до реализирането на няколко основни за дружеството цели. Повишена беше общата електрическа мощност на централата, нейната ефективност и коефициентът й на полезно действие. С 20 години се удължи и експлоатационният живот на съоръженията. Рехабилитацията е част и от цялостното намерение на ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД да се унифицират всички парни турбини на блокове от 5 до 8 с цел намаляване на производствените разходи за поддръжка, ремонт и резервни части. Освен това направените подобрения гарантират гъвкавост на централата при осигуряване на резерв за електроенергийната система на страната.

Същата рехабилитация се извърши и на блок 5. Той бе пуснат през месец декември и е на разположение на електроенергийната система за зимния сезон.

Сред основните ангажименти на ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е непрекъснато внедряване на иновационни технологии с цел повишаване нивото на автоматизация, контрол и сигурност. Използването на съвременни методи за модернизация води до значително намаляване на производствените разходи на централата и осигуряване на качествена услуга за потребителите.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД произвежда стратегически продукт и осъществява своите намерения да бъде модерен производител на електрическа енергия, отговорен за опазване здравето на хората и околната среда.

Разрешение за ползване

 

Проект “Изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6”

В изпълнение на Заповед № РД-19-599 от 09.04.2013 г., на 15.04.2013 г. в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се проведе заседание на Държавна приемателна комисия и въз основа на направените констатации комисията с представители на: ДНСК, МОСВ, „ТЕЦ Марица изток 2” и други държавни институции, подписа акт 16 за Етап 3 на проекта „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”.

За Етап 1 и Етап 2 при реализиране на проекта вече бяха издадени разрешения за ползване № СТ-05-1550/19.12.2011 г. и № СТ-05-450 / 26.04.2012 г. С подписването на акт 16 за етап 3 успешно приключи реализирането на проекта „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.

Поради виновно неизпълнение на договора, в края на 2012 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отстрани италиано-китайския консорциум „Идреко Инсигма” с подизпълнител българската компания „Енергоремонт Холдинг”. Изпълнителят не спази датата за завършване на обекта, а именно 29.04.2012 г. и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД прекрати договора си с италиано-китайската компания. С това си действие и подписването на акт 16 топлоелектрическата централа защити, не само своя интерес, но и на българската държава като цяло.

Съоръжението е с височина 135 метра и е изработено от GРР - материал, който се състои от полиестерна смола, кварцов пясък и стъклени влакна. Той е киселиноустойчив и не подлежи на топене или разтваряне при номинални температури на димния газ. Тази технология бе приложена и при изграждането на сероочистващите инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4, 7, 8. Тази технология позволява подобрение в ефективността на абсорберите на сероочистващите инсталации за блоковете. На 30-ти декември 2011 г. успешно бе подаден димен газ към абсорбера на сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6.

Сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6 е изградена съобразно проектните изисквания и очиства SO2 от димния газ на котлите повече от 94%. Също така измервателните уреди са калибрирани и сертифицирани от акредитирани лаборатории. Данните за работа на съоръжението се предават в реално време на Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) – град Стара Загора, както и към Система за ранно предупреждение за област Стара Загора.

Проектът „Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6” е определен като ключов за българската Национална стратегия за енергийно развитие и ще позволи на страната да намали вредните емисии с цел отговаряне на националните и европейските изисквания за емисиите (т.е. Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите от определени замърсители в атмосферния въздух от големи горивни инсталации) и международните ангажименти за намаляване на замърсяването съгласно Протокола за намаляване на емисиите от серни съединения (Осло 1994), Конвенцията за трансграничното замърсяване на атмосферния въздух и протоколите към нея.

Изграждането на сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 5 и 6 оказва благоприятен ефект върху здравето на населението в района, флората и фауната. Успешното му осъществяване гарантира осигуряването на непрекъснатата работа на базов товар на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД при най-ниска себестойност на електроенергията.

В момента абсорберът работи с пълно натоварване и достига ефективност на очистване на димните газове над 94%.

Разрешение за ползване 2 Разрешение за ползване 3

 

Проект „Рехабилитация на енергийни блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 6 и 8”

Реализирането на проекта за рехабилитация на енергийните блокове от 1 до 4 обхвана подмяната на турбините на блокове 1, 3, 4 и на генераторите на блокове от 1 до 4 с нови, произведени от японската фирма „Тошиба”. Това доведе до повишаване мощността на блоковете и увеличи живота на оборудването с 25 години. След подмяната на турбините и генераторите на блокове 1, 3 и 4, от 150 MW мощностите достигнаха 177 МW. Въведен бе в експлоатация нов генератор на блок 2 с номинална мощност 165 MW. По този начин ръководството на дружеството повиши ресурса на централата, производствената мощност и разполагаемостта на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за енергийната система.

За рекордно кратки срокове завърши рехабилитацията и на блок 6. Подменен бе ротор ниско налягане, реконструиран – ротор високо налягане и премахната - Баумановата степен на турбината. Реално обаче реконструкцията не се ограничи само до тези параметри. Старият 247-мегаволтамперов генератор бе подменен с нов, по-мощен, произведен от „Електросила” – Санкт Петербург. Новият генератор е с 270.6мегаволт ампера и с по-широк диапазон на работа по реактивна мощност. Монтирани са и нови цифрови релейни защити, произведени в Швейцария. Старата възбудителна система на генератора беше подменена със съвременна статична, също швейцарско производство. Паралелно с това бе извършена и рехабилитация на котел 10, свързана основно с подмяна на нагревни повърхности с изтекъл ресурс, както и с възстановяване на всички износени възли и участъци от системата на котлоагрегата. Модернизацията на турбината на блока бе ангажимент на японската фирма „Тошиба”, която модернизира и тази на блок 8. Нейният обем бе като този на блок 6. Така мощностите на енергоблок 6 и енергоблок 8 бяха повишени от 210 MW на 232 МW. Голяма част от ремонтните дейности са дело на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Преди инсталирането на новите съоръжения, централата работеше с обща мощност от 1450 MW. След извършената рехабилитация, мощността на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД достигна 1600 MW. Новите турбини имат специфичен разход на пара - 2.74 т/MWh.

Проект "Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс за блокове 1-6"

С реализацията на двата големи проекта по рехабилитация на блоковете в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и изграждането на нови сероочистващи инсталации („Рехабилитация на енергийни блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 6 и 8” и „Изграждане на сероочистваща инсталация към блокове 5 и 6”) възниква необходимостта от изграждане на депо за обезводнен гипс. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската банка за възстановяване и развитие по Международен фонд „Козлодуй” в размер на 15.4 млн. евро. и със собствени средства на централата в размер на 6.59 млн. евро. Той е част от пакет от мерки за привеждане на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в съответствие с изискванията на законодателството в частта “Екология и опазване на околната среда”. В съответствие с Директива 2001/80/EC, приложната програма и националното законодателство, бъдещата експлоатация на блокове от 1 до 6 в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД без работеща инсталация за обезводняване на гипс е невъзможна. За блокове 7 и 8 подобна инсталация вече е в експлоатация. Осъществяването на проекта за инсталация за обезводняване на гипс дава възможност за обезводняване на гипсова суспензия до ниво на остатъчна влага 10-15 %. Така отпадъчният продукт от десулфуризацията на димните газове – гипс, се обработва като неопасен отпадък и се транспортира към депо за неопасни отпадъци (гипсоотвал). Полученият обезводнен гипс може да се използва за строителни смеси, в производството на гипсови продукти и за други цели по време на строителния процес.

Проект „Реконструкция на циркулационна помпена станция”

Проектът „Реконструкция на циркулационна помпена станция” обхваща проектиране, инженеринг, доставка, изграждане, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на 6 нови помпени съоръжения, 6 комплекта спирателни и възвратни вентили и 6 решетки и системи за управление. Реализира се благодарение на Европейската банка за възстановяване и развитие по Международен фонд „Козлодуй”, която предоставя 4.10 млн. евро, и със собствени средства на централата в размер на 1.41млн.евро. Осъществяването на проекта води до по-добра и надеждна експлоатация на циркулационните помпени станции. В резултат на модернизацията, чрез подмяна на съществуващо оборудване и добавяне на нови, отговарящи на настоящите експлоатационни изисквания съоръжения, ще се намалят разходите за поддръжка както на самата помпена станция, така и за енергийните блокове.