Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Вътрешен одит

Вътрешният одит в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е организиран в отдел „Вътрешен одит“ (ОВО) - пряко подчинен на Изпълнителния директор, и осъществява дейността си по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). Същността, ролята и обхватът на вътрешния одит, както и процедурите по докладването на извършваната одитна дейност, са определени в Статут на отдел “Вътрешен одит“, приет от СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с т.32 от Протокол № 54/28.11.2017 г., изменен с Решение на СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по т.21.1. от Протокол № 17/20.04.2023 г. Одиторите от отдел „Вътрешен одит“ осъществяват планови и извънпланови одитни ангажименти в Дружеството на ротационен принцип, в съответствие с писмени политики и процедури.

В изпълнение на заповеди на Изпълнителния директор на Дружеството и в съответствие на утвърдения Годишен план на отдел „Вътрешен одит“ за 2023 година, за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. са извършени одитни ангажименти с констатации и препоръки както следва:

  • 7 планови одити са приключени и докладвани;
  • направени 35 броя констатации и 10 броя препоръки по тях.

Предприети са мерки и действия от одитираните структури по изпълнение на дадените препоръки. Ефектът от изпълнението им ще бъде проследен в дългосрочен план.