Вътрешен одит

 

Вътрешният одит в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево е организиран в отдел „Вътрешен одит“ (ОВО), на пряко подчинение на Изпълнителния директор и осъществява дейността си по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). Същността, ролята и обхвата на вътрешния одит, както и процедурите по докладването на извършваната одитна дейност са определени в Статут на отдел “Вътрешен одит“, приет от СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с т.32 от Протокол № 54/28.11.2017г.

Одиторите от отдел „Вътрешен одит“ осъществяват планови и извънпланови одитни ангажименти в Дружеството на ротационен принцип, в съответствие с писмени политики и процедури.

В изпълнение на заповеди на Изпълнителния директор на Дружеството и в съответствие на утвърдения Годишен план на отдел „Вътрешен одит“ за 2022 година, за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г., са извършени одитни ангажименти с констатации и препоръки, както следва:


10 планови одити са приключени и докладвани;

направени 47 броя констатации и 15 броя препоръки по тях;

наложени 6 броя санкции на отговорните лица.


Предприети са мерки и действия от одитираните структури по изпълнение на дадените препоръки. Ефектът от изпълнението им ще бъде проследен в дългосрочен план.