Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Условия за прозрачност


при обработването на лични данни на
кандидати за работа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

 

1. Администратор на личните данни е „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора; e-mail: [email protected]; телефон: 042 / 66 2014; факс: 042/ 66 2507

 

2. За целите на кандидатстването за обявено свободно работно място и извършване на подбор, Вие доброволно ни предоставяте следните документи: заявление, автобиография, копия на дипломи за завършено образование, квалификация, правоспособност, копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. Документите съдържат име, презиме, фамилия, ЕГН, телефон и адрес за кореспонденция, месторождение, месторабота, снимка, подпис, както и заявление за заемане на обявено свободно работно място, подадено съгласно обявения за това  срок.

 

3. В случай на необходимост от легитимиране пред служители на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД при лично участие в някои от етапите на подбор, това става с представяне на документ за самоличност. След установяване на Вашата самоличност, документът Ви се връща, без да бъде задържан, копиран и съхраняван от служители на дружеството. Данните ще се обработват само за целите на настоящата процедура по кандидатстване за назначаване и подбор, въз основа на Вашето съгласие.

 

4. Личните Ви данни при кандидатстване за работа в „ТЕЦ Марица изток2“ ЕАД могат да бъдат предмет на обмен само между служители на дружеството в рамките на необходимото за изпълнение на служебните им задължения, съгласно обявените условия за кандидатстване, подбор и назначаване. Достъп до тях имат освен служителите от отдел „Управление и развитие на човешките ресурси“ и, членовете на комисиите по подбор, служители от отдел „Сигурност и управление при кризи“,, „Деловодство“, директори, вътрешни и външни одитори. Всички те са обвързани със задължение за поверителност. В този случай „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД не разкрива личните Ви данни пред други лица и организации.

 

5. При обработването на личните данни, които ни предоставяте за целите на кандидатстването за обявено свободно работно място и за осъществяване на подбора, „ТЕЦ Марица изток2“ ЕАД не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране, както и не предоставя личните Ви данни на трети лица и на други администратори в трети държави, или на международни организации.

 

6. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за целите на кандидатстването за свободно работно място и за осъществяване на подбора, съхранява личните Ви данни в следните срокове:

  • Предоставените от Вас документи (заявление, автобиография, копия на документи за образование, квалификация, правоспособност, трудов стаж и професионален опит и др.) – 6 (шест) месеца, съгласно чл.25к от Закона за защита на личните данни;
  • Протоколите на комисиите по подбора – 3 (три) години от датата на съставянето им съгласно чл.52 от Закона за защита от дискриминация.

 

7. Съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), като физическо лице, субект на лични данни, имате следните права:

  • право на достъп до личните Ви данни;
  • право на коригиране на личните Ви данни без ненужно забавяне, с цел отстраняване на неточности, необходимо допълване или актуализиране на вече предоставените от Вас лични данни;
  • право на заличаване на данни ("правото да бъдеш забравен") –когато обработването на личните Ви данни е основано на Вашето съгласие, което сте оттеглили и ако заличаването не противоречи на законните интереси и задължения на администратора, когато обработването е незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;
  • право на ограничаване на обработване на личните данни, когато това не противоречи на законните интереси и задължения на администратора; 
  • правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба;
  • право на преносимост на данните.

 

8.Длъжностното лице, отговорно за защитата на личните данни в "ТЕЦ Марица изток 2" EАД, към което може да се обърнете при необходимост: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, e-mail: [email protected] - На вниманието на г-жа Мария Пандова.

 

9. Правата, произтичащите от Общия регламент за защита на данните може да упражните с писмено заявление до администратора на лични данни „ТЕЦ Марица изток2“ ЕАД, в което следва да посочите име, презиме, фамилия, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете Вашето искане, начин на комуникация. Искането следва да бъде подписано, с посочена датата на подаване и вписан Вашият адрес за кореспонденция.

 

10. При нарушение на правата Ви, произтичащи от Общия регламент за защита на данните, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да потърсите защита на правата си по съдебен ред.

 

Комисията за защита на личните данни

Адрес: 1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

e-mail: [email protected]

Телефон: : 02 915 3555

Интернет страница: www.cpdp.bg


11. Лице подало документи за обявено свободно работно място, по всяко време може да се оттегли от участие в процедурата по подбор. В този случай обработването на личните данни ще се ограничи до архивиране и съхранение в посочените по т. 6 срокове, за целите на проверки и отчетност.