Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

За нас

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Тя е една от четирите електроцентрали в комплекс „Марица изток”, който е разположен в югоизточната част на страната. Работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД. Централата се намира на 280 километра от София и на 60 километра от Стара Загора. Изградена е върху площ от 512 хектара в непосредствена близост до с. Радецки, а на изток от нея се намира язовир "Овчарица".

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се състои от осем генериращи блока и всички те работят с изградени сероочистващи инсталации (СОИ) с ефективност над 98%. Преди инсталирането на новите съоръжения централата работеше с обща мощност от 1450 МW, но след извършените рехабилитации мощността достигна 1620 MW. Увеличен бе животът на съоръженията с 25 години.

Реализирането на проекта за рехабилитация на енергийните блокове от 1 до 4 обхвана подмяната на турбините на блокове 1, 3, 4 и на генераторите на блокове от 1 до 4 с нови, произведени от японската фирма „Тошиба”. Това доведе до повишаване мощността на блоковете и увеличи живота на оборудването с 25 години. След подмяната на турбините и генераторите на блокове 1, 3 и 4, от 150 MW мощностите достигнаха 177 МW. Въведен бе в експлоатация нов генератор на блок 2 с номинална мощност 165 MW. По този начин ръководството на дружеството повиши ресурса на централата, производствената мощност и разполагаемоста на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за енергийната система.

За рекордно кратки срокове завърши рехабилитацията и на блок 6.

Модернизацията на турбината на блока бе ангажимент на японската фирма „Тошиба”, която модернизира и тази на блок 8. Нейният обем бе като този на блок 6. Така мощностите на енергоблок 6 и енергоблок 8 бяха повишени от 210 MW на 232 МW. Голяма част от ремонтните дейности са дело на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

За да отговори на европейските изисквания за чиста околна среда и да оптимизира работата на съоръженията, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД завърши два мащабни проекта - „Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1и 2, 3 и 4, модернизация на блокове 6 и 8” и „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”. Политиката на дружеството е насочена към ограничаване на замърсяването от вредни емисии във въздуха, водите и почвите, както и управление на отпадъците.

В изпълнение на Заповед № РД-19-599 от 09.04.2013 г., на 15.04.2013 г. в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се проведе заседание на Държавна приемателна комисия и въз основа на направените констатации комисията с представители на: ДНСК, МОСВ, „ТЕЦ Марица изток 2” и други държавни институции, подписа акт 16 за Етап 3 на проекта „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”.

За Етап 1 и Етап 2 при реализиране на проекта вече бяха издадени разрешения за ползване № СТ-05-1550/19.12.2011 г. и № СТ-05-450 / 26.04.2012 г. С подписването на акт 16 за етап 3 успешно приключи реализирането на проекта „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.

Поради виновно неизпълнение на договора, в края на 2012 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отстрани италиано-китайския консорциум „Идреко Инсигма” с подизпълнител българската компания „Енергоремонт Холдинг”. Изпълнителят не спази датата за завършване на обекта, а именно 29.04.2012 г. и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД прекрати договора си с италиано-китайската компания. С това си действие и подписването на акт 16 топлоелектрическата централа защити, не само своя интерес, но и на българската държава като цяло.

Коминът е с височина 135 метра и е изработено от GRP-материал, който се състои от полиестерна смола, кварцов пясък и стъклени влакна. Материалът е киселиноустойчив и не подлежи на топене или разтваряне при номинални температури на димния газ. Тази технология бе приложена и при изграждането на сероочистващите инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4, 7, 8. Изграждането на сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 5 и 6 оказва благоприятен ефект върху здравето на населението в района, флората и фауната, като ефективността на съоръжението е над 97 %. Успешното му осъществяване гарантира осигуряването на непрекъснатата работа на базов товар на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД при най-ниска себестойност на електроенергията. Ръководството на дружеството непрекъснато внедрява иновационни технологии, повишава нивото на автоматизация, контрол и сигурност, което води до значителен ръст на производството и намален разход по елементи.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД завърши успешно рехабилитацията на енергоблок 7. Тя започна през месец март 2014 г. и бе част от цялостния проект „Увеличаване на мощността на турбини за блок 5 и блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, който се реализира между дружеството и компанията „Toshiba”. За по-малко от шест месеца беше извършена значителна ремонтна дейност, като основната част от новото оборудване на турбогенератора е произведена от японския технологичен гигант. Подменени бяха ротор – високо налягане и ротор – ниско налягане, заменени с нови бяха и парните уплътнения на турбината. Акцент в модернизацията беше премахването на Баумановата степен на турбината, което доведе до увеличаване на мощността на блок 7 от 210 MW на 232 MW. Системата за управление на съоръженията на блока също бе подменена с нова, произведена от фирма „Haneywell”. Защитите са реализирани в специализиран контролер, като са интегрирани и системите за автоматично управление на новите газомазутни горелки. Всички аналогови датчици са заменени с нови „смарт” трансмитери. С помощта на специален софтуер, чрез използване на операторски станции и изнесени големи дисплеи, се осъществява визуализация на процесите.По време на рехабилитацията на блок 7 бяха извършени серия от мероприятия за подобряване КПД на котел 11.

Същата рехабилитация се извърши и на блок 5. Той бе пуснат през месец декември и е на разположение на електроенергийната система за зимния сезон.

„ТЕЦ Марица изток 2” е Еднолично Акционерно Дружество /ЕАД/. Капиталът на Дружеството е собственост на Български Енергиен Холдинг /БЕХ/. Предметът на дейност е производство на електрическа енергия, както и строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката.

История в дати:

7 май 1962 г. - Полагане на първа копка, с което започва изграждането на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

25 октомври 1966 г. – Пуск на блок 1.

10 ноември 1966 г. – Официално откриване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

24 ноември 1968 г. – С влизането на блок 4 в експлоатация е завършен първият етап от изграждането на централата и тя е присъединена към националната енергийна система.

1979 г. – Министерския съвет взима решение за изграждане на още 4 блока с обща мощност 850 MW.

28 ноември 1995 г. – Пуск на блок 8. 100% от капацитета на ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД е включен в паралел с републиканския енергиен пръстен.

19 септември 2002 г. – Въведена е в експлоатация СОИ на бл. 7 и 8.

4 октомври 2005 г. – Стартиране рехабилитацията на блок 1.

1 декември 2005 г. - Стартиране рехабилитацията на блок 2.

1 юли 2007 г. – Блок 2 е включен в електроенергийната система след рехабилитация.

12 юли 2007 г. - Стартиране рехабилитацията на блок 3.

1 октомври 2007 г. - Блок 1 е включен в електроенергийната система след рехабилитация.

11 ноември 2007 г. – Стартиране рехабилитацията на блок 4.

9 ноември 2008 г. - Блок 3 е включен в електроенергийната система след рехабилитация.

13 октомври 2008 г. – Подаване на димен газ към абсорбера на СОИ за бл. 1 и 2.

1 февруари 2009 г. - Блок 4 е включен в електроенергийната система след рехабилитация.

16 юни 2009 г. – Подаване на димен газ към абсорбера за СОИ 3 и 4.

06 декември 2009 г. – Пуск на новия стъклопластов комин за СОИ на блок 8.

24 декември 2009 г. – Стартиране рехабилитацията на блок 6.

1 юли 2010 г. – Пуск на новия стъклопластов комин за СОИ на блок 7.

2 юли 2010 г. – Стартиране рехабилитацията на блок 8.

5 август 2010 г. – Рехабилитираният блок 6 е въведен в експлоатация със сероочистващата инсталация на блок 8.

16 януари 2011 г. - Блок 8 е включен в електроенергийната система след рехабилитация.

19 декември 2011 г. – Издаване на Разрешение за ползване № СТ – 05 – 1550 / 19.12.2011 за Етап 1 на проект „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”.

30 декември 2011 г. - Подаване на димен газ към абсорбера за СОИ 5 и 6.

26 април 2012 г. - Издаване на Разрешение за ползване № СТ – 05 – 450 / 26.04.2012 за Етап 2 на проект „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”.

16 април 2013 г. - Издаване на Разрешение за ползване № СТ – 05 – 682 / 16.04.2013 за Етап 3 на проект „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”.

март 2014 г. - Започва рехабилитацията на блок 7 по проект „Увеличаване на мощността на турбини за блок 5 и блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.

6 януари 2015 г. -Издаване на Разрешение за ползване № СТ-05-11 за „Повишаване мощността на парна турбина на блок 7”.