Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Успешно завърши рехабилитацията на енергоблок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

https://www.tpp2.com/photos/news/344.jpg

             Централата получи Разрешение за ползване на строежа

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД завърши успешно рехабилитацията на енергоблок 7. Тя започна през месец март 2014 г. и бе част от цялостния проект „Увеличаване на мощността на турбини за блок 5 и блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, който се реализира между дружеството и компанията „Toshiba”. За по-малко от шест месеца беше извършена значителна ремонтна дейност, като основната част от новото оборудване на турбогенератора е произведена от японския технологичен гигант. Подменени бяха ротор – високо налягане и ротор – ниско налягане, заменени с нови бяха и парните уплътнения на турбината. Акцент в модернизацията беше премахването на Баумановата степен на турбината, което доведе до увеличаване на мощността на блок 7 от 210 MW на 232 MW. Системата за управление на съоръженията на блока също бе подменена с нова, произведена от фирма „Haneywell”. Защитите са реализирани в специализиран контролер, като са интегрирани и системите за автоматично управление на новите газомазутни горелки. Всички аналогови датчици са заменени с нови „смарт” трансмитери. С помощта на специален софтуер, чрез използване на операторски станции и изнесени големи дисплеи, се осъществява визуализация на процесите.  

По време на рехабилитацията на блок 7 бяха извършени серия от мероприятия за подобряване КПД на котел 11. Подменени бяха нагревните повърхности, извърши се подмяна на 18 броя кубове на изнесения въздухоподгревател. Извършена бе реконструкция на долна и горна основни горелки, бридови горелки и е реализирано подаването на надфакелен въздух. Преразпределението на въздуха в различните зони на котела доведе до по-ниски температури на изгаряне на въглищните смеси в пещна камера и се намалиха емисиите на азотните окиси до 200 mg/m³. Направена беше и подмяна на съществуващите мазутни горелки с комбинирани газомазутни горелки. Това ще доведе до намаляване на емисиите на серен диоксид.

Рехабилитацията обаче не се ограничи само до тук. Заменени бяха още екрани на хладен конус, екрани на горна радиационна част и таванен паропрегревател.

В резултат на рехабилитацията, относителният разход на условно гориво за произведен мегаватчас се намали значително вследствие на увеличения вътрешен коефициент на полезно действие на блока.

След завършване на рехабилитацията бяха проведени и успешно преминати 72-часовите проби на блока при експлоатационни условия. Проведени бяха и гаранционните изпитания на енергоблок 7 за доказване на номиналните параметри на парната турбина, заложени в проекта за рехабилитация. След обработка на данните от извършените изпитания за определяне на технико-икономическите показатели на турбината, се констатира изпълнение на параметрите, заложени в проекта.

На 06.01.2015 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД получи Разрешение за ползване № СТ-05-11 за „Повишаване мощността на парна турбина на блок 7” в централата. Съгласно Разрешението, издадено от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж № РС-25/16.05.2014 г. и Протокол от 25.06.2014 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от извършените проверки при достигане на контролираните проектни нива.

Така цялостната модернизация на блок 7 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД доведе до реализирането на няколко основни за дружеството цели. Повишена беше общата електрическа мощност на централата, нейната ефективност и коефициентът й на полезно действие. С 20 години се удължи и експлоатационният живот на съоръженията. Рехабилитацията е част и от цялостното намерение на ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД да се унифицират всички парни турбини на блокове от 5 до 8 с цел намаляване на производствените разходи за поддръжка, ремонт и резервни части. Освен това направените подобрения гарантират гъвкавост на централата при осигуряване на резерв за електроенергийната система на страната.

Същата рехабилитация се извърши и на блок 5. Той бе пуснат през месец декември и е на разположение на електроенергийната система за зимния сезон. 

            Сред основните ангажименти на ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е непрекъснато внедряване на иновационни технологии с цел повишаване нивото на автоматизация, контрол и сигурност. Използването на съвременни методи за модернизация води до значително намаляване на производствените разходи на централата и осигуряване на качествена услуга за потребителите.

            „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД произвежда стратегически продукт и осъществява своите намерения да бъде модерен производител на електрическа енергия, отговорен за опазване здравето на хората и околната среда.