Доставка на термомасови разходомери за котли от 1 до 8 с цел подобряване на регулирането на горивния процес