Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914193Доставка на шлаков бункер и фланец за КА-1 и КА-2
914183Моделно изследване на възможността за подобряване на горивния процес на котел ст.№3, чрез промени в ППС
914191„Преоценка на имоти, машини и съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.”
914184Изработка и доставка на разводки за вдухване на въздух в ДРЧ по спецификация
914188„Доставка на поддържащ елемент за насипно съоръжение”
914175Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914189Сервизно поддържане на една трета идеална част от "Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)
914181„Доставка на електронни компоненти” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.
914178Разработване на web-базирани модули Заявки, Склад и Дърво на съоръженията
914177Доставка на барабанно скребкови дозатор (БСД) за котлоагрегат тип ПК 38-4 - 1 бр.
914174Доставка, монтаж и пуск на Универсална машина за заточване на металорежещи инструменти
914172„Доставка на електрическо оборудване за електрофилтри (ЕФ) котел - 1÷12” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.
1417400246-2014-0184Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит
914167Изготвяне на конструктивна документация и авторски надзор при изработката на устройства за измервания по въздуховоди и газоходи на КА-1 и 2 за постигане на Емисии на NO и CO под 200 mg/Nm3 и калибровка на датчици
1418300246-2014-0185Допълнителен обем към договор №13242/15.08.2014г. с предмет “Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9.
1418200246-2014-0186„Доставка на скоростомерни тръби и датчици към тях за измерване разход на студен и горещ въздух”
914166Доставка на калибриран газанализатор за NO, CO и О2 за контрол на емисиите на изход от КА-1 и 2
914165Извършване на куриерски услуги: приемане, пренасяне и доставка на документални и колетни пратки от офисите на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД до посочени от подателя адреси на територията на страната
914161“Доставка на резервни части за Автоматична телефонна централа в „ТЕЦ Марица изток 2”
914164Доставка на колонки за РКВН