Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 (П-62)